Björnspillningsinventering

Vart femte år inventeras björnarna i Västerbotten och hösten 2014 var det dags igen, för tredje gången. Första spillningsinsamling genomfördes 2004 och andra insamling 2009. Resultaten från senaste insamlingen visar att det finns ca. 360 björnar i Västerbotten. Enligt beräkningarna har stammen ökat från ca. 300 djur år 2004 till ca. 360 djur år 2009 och sedan legat på samma nivå fram till 2014.

Björnarna inventeras med hjälp av spillningsinsamling och efterföljande DNA-analys av spillningsproverna.

Spillningsinventeringen 2014 var ett samverkansprojekt mellan Länsstyrelsen, Jägareförbundet, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Umeå och Skandinaviska Björnprojektet.

Resultat 2014

Totalt har det kommit in drygt 990 spillningsprover. Det är alltså långt färre än vad vi fick in år 2009 (1344 prover). De flesta proverna är från Västerbottens inland och en del har samlats i kustlandet, men ganska få kommer från fjällområdet. Ett antal av proverna har samlats före respektive efter insamlingsperioden, som varade från 21 augusti till 31 okotber 2014. Minst 515 olika personer har skickat in prover för analys.

Proverna analyserades vid DNA-laboratoriet vid SLU i Umeå. I 87 procent av alla prover hittades DNA av björn och ungefär lika många hanar som honor hittades. Totalt konstaterades 271 olika björnindivider i spillningsproverna.

Mer information

För mer information om analysresultaten från 2009 och 2014, gå in på databasen Rovbase och klicka dig fram (www.rovbase.se eller länken till höger). En handledning för hur man letar efter resultat finns under länken till höger.

Björnstammens totala storlek

Inte alla björnindivider som finns i länet hittas under en spillningsinventering. Därför måste stammens totala storlek beräknas med hjälp av statistiska modeller. Det är Skandinaviska Björnprojektet som gör dessa beräkningar.

Beräkningsmodellerna utvecklas ständigt och blir allt bättre på att beskriva björnstammen. Nyberäkningar av björnstammens storlek tidigare år kan därför få fram resultat som skiljer sig något från de siffror som de ursprungliga beräkningarna producerade.  

Björnprojektets beräkningar visar att det hösten 2014 fanns 362 björnar i länet, med en viss osäkerhet i skattningen (mellan 310 och 459 björnar). Könskvoten var jämn i björnstammen.

Dessa siffror är mycket lika de som en nyberäkning av björnstammen 2009 resulterade i. Enligt Björnprojektets nya beräkningar fanns det 2009 totalt 365 björnar i länet (313-480 björnar) och inte 300 djur, som de förra beräkningarna hade visat. En nyberäkning av stammens storlek år 2004 däremot resulterade i samma siffra som förut, det vill säga 309 (265-400) björnar. 

Beräkningarna visar också att det är antalet björnhonor som har ökat mellan 2004 och 2009. Björnhanarna har legat på ungefär samma nivå sedan 2004.

Björnarnas utbredning

Medan björnhanarna är ganska jämnt fördelade i Västerbotten finns honorna främst längs södra länsgränsen, kring Vilhelmina och Storuman. Björnstammen verkar ha ökat i kustlandet, men få björnar har konstaterats i fjällområdet. Det kan till viss del bero på att spillningsinsamlingen inte har varit heltäckande där.

Sedan 2009 verkar björnstammen ha minskat i Dorotea, Malå, Sorsele och Åsele kommuner. En ökning verkar däremot ha skett i Bjurholm, Nordmaling, Skellefteå, Storuman och Vännäs.