Inventering av lodjur

Lodjursspår

Syftet med lodjursinventeringen är att fastställa antalet familjegrupper, det vill säga lodjurshonor med en eller flera ungar. I de samebyar eller län där ingen föryngring sker ska det fastställas om lodjur förekommer tillfälligt eller regelbundet.

Inventeringen får genomföras mellan den 1 oktober och den 28 (29) februari. I Västerbotten genomförs den huvudsakliga inventeringen mellan den 10 januari och den sista februari. I mars börjar parningssäsongen och honan lämnar sina ungar. Spår av två individer kan då vara hona och hane istället för hona och unge, därför är det inte längre lämpligt att fortsätta inventera familjegrupper i mars.

En föryngring fastställs vanligtvis genom spårning och då krävs att vissa kriterier ska uppfyllas.

En föryngring bedöms som dokumenterad om:

1. Godkänd spårning

  • Spåren ska gå i samma riktning och vara gjorda under samma tid. 
  • Tre eller flera djur ska spåras sammanhängande i minst en kilometer. Enstaka avbrott på max 100 m accepteras. Två djur ska spåras i minst tre kilometer och då får enstaka avbrott vara maximalt 500 m.
  • GPS-logg över spårningen ska finnas samt foton som tydligt visar art och antal djur.

2. Lodjursunge hittas död (till exempel trafikdödad eller fälld under licensjakt) eller tillvaratas av annan anledning

3. Synobservation av länsstyrelsens fältpersonal samt foto av djuren eller spårlöpa.

En föryngring bedöms som säker om:

1. samtliga ovannämnda kriterier är uppfyllda men det av särskilda skäl saknas foton eller GPS-logg

Särskiljning mellan två eller flera föryngringar

Om det finns två eller flera föryngringar i närheten av varandra måste de särskiljas. Detta kan göras både teoretiskt och praktiskt, det vill säga antingen med hjälp av så kallade avståndskriterier (AK) eller i fält. AK bygger på hur långt lodjurshonor kan röra på sig under en given tidsperiod. Avståndet ökar med ett ökat antal dygn mellan de olika observationerna, åtminstone upp till tio dygn. Är det mer än tio dygn mellan observationerna gäller det längsta avståndskriteriet vilket i praktiken utgår från de längsta uppmätta avstånden mellan ytterpunkterna i ett hemområde för en lodjurshona med ungar.

Till höger finns länkar till samtliga faktablad och instruktioner som gäller vid lodjursinventering.

Kvalitetssäkrade resultat

Lodjur inventeras enligt samma metod i både Sverige och Norge och det är många instanser som är involverade. I Sverie är det länsstyrelserna som genomför själva inventeringen ute i fält och registrerar alla observationer i en databas. Viltskadecenter granskar därefter observationerna som registrerats av länsstyrelserna och därefter fastställer Naturvårdsverket det slutliga resultatet.