Inventering av järv

Järvhona som flyttar sin unge till en annan lya

Järven har en fast och reproducerande stam i Västerbotten, med ett mycket varierande antal föryngringar per år. Informationen om antal och utbredning i länet är relativt detaljerad på grund av inventeringarna som årligen genomförs av Länsstyrelsens naturbevakare i samarbete med samebyarna mellan 1 februari till och med den 31 juli.

Målsättningen med inventeringen är att dokumentera antalet föryngringar som skett i länet. Det görs främst genom att hitta igen lyor som används av järvhonorna när de ska föda sina ungar. En föryngring kan konstateras med hjälp av olika kriterier och den kan antingen bedömas som dokumenterad eller som säker:

En föryngring dokumenteras om:

1) fältpersonal observerar en eller flera ungar och dokumenterar med foto

2) järvunge dokumenteras genom att den tillvaratas, avlivas eller påträffas död

3) om en järvhona med mjölk i juvret dokumenteras genom att hon tillvaratas, avlivas eller påträffas död.

En föryngring bedöms som säker om:

1) synobservation av unge görs av fältpersonal men den dokumenteras inte med foto

2) lyehål hittas, aktivitet kan dokumenteras vid tre besök över 21 dagar och lyelokalen är känd sedan tidigare

3) lyehål hittas, aktivitet kan dokumenteras vid fyra besök över 28 dagar och lyelokalen är inte känd sedan tidigare

4) lyehål hittas, aktivitet kan dokumenteras vid ett besök och efterkontroll på barmark blir godkänd.

Lyeinventering är svår och tidskrävande, därför blir spillningsinventeringen alltmer betydelsefulla som komplement till lyeinventeringen. Än så länge kan inte dna-inventeringen ersätta lyeinventeringen men i framtiden kanske det kan vara möjligt att göra populationsuppskattningar baserat på DNA-analyser istället för föryngringar. 

Kvalitetssäkrade resultat

Järv inventeras enligt samma metod i både Sverige och Norge och det är många instanser som är involverade. I Sverige är det länsstyrelserna som genomför själva inventeringen ute i fält och registrerar alla observationer i en databas. Viltskadecenter granskar därefter observationerna som registrerats av länsstyrelserna och därefter fastställer Naturvårdsverket det slutliga resultatet. Hur kedjan från inventering till kvalitetssäkrat och slutgiltigt resultat kan ses i dokumentet till höger, "Vem gör vad i järvinventeringen" eller genom att klicka Här