Inventeringar av stora rovdjur i Västerbotten

En stor del av Länsstyrelsens arbete med rovdjur är de årliga inventeringarna av lo, järv, kungsörn och varg. Dessa arter inventeras under vinter, vår och sommar (kungsörn). Ungefär 12-13 personer arbetar under denna tid till stor del med inventering. Inventeringsresultaten ger en bild av hur stammarna förändras i storlek och utbredning under årens lopp. Inventeringarna ger också underlag för Sametingets utbetalning av ersättning till samebyarna och för beslut om skyddsjakt och licensjakt och annan förvaltning.

Inventeringarna sker enligt Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2012:12) och Sametingets föreskrifter (STFS 2007:9). Vid inventering av järv och lodjur har Länsstyrelsen ett tätt samarbete med samebyarna. Kungsörn inventeras i samverkan med Kungsörnsgruppen vid Västerbottens Ornitologiska Förening. Periodvis inventeras även lodjur i samarbete med Svenska Jägareförbundet. 

Sverige och Norge samarbetar kring inventering av rovdjur eftersom djuren inte känner av några landsgränser. Målet är att rapportering och övervakning ska ske på samma sätt.

Läs mer om inventeringsmetodik och resultaten via länkarna till höger. Här nedan finns också kortfattade beskrivning av inventeringsmetodikerna för respektive art:

Järv      Lodjur      Varg      Björn      Kungsörn

Pågående inventeringar:

Varg: Inventeringsperiod: Hela året          

Målsättning: Dokumentera förekomst              

Huvudsaklig metod: DNA, spårning  

Rovbase

Rovbase är den databas som används inom rovdjursförvaltningen i Sverige och Norge. Här registreras viltskador av rovdjur och annat fredat vilt samt olika inventeringar och observationer av rovdjur i Sverige.

Rovbase är delvis öppen för allmänheten. Från Norge kan allmänheten se uppgifter om rovdjursobservationer, om skador av rovdjur på tamdjur och ren, om fällda rovdjur och om de exkrement- och hårprover som samlas in och analyseras inom rovdjursförvaltningen. Från Sverige finns i dagsläget endast vissa dataset tillgängliga för allmänheten, mer kommer att fyllas på efterhand.

För närvarande finns uppgifter om fällda björnar och björnar som dött av andra orsaker från 1997 och framåt, från björnspillningsinventeringartna i Jämtland 2006 och Västerbotten 2009 och från de DNA-prover som samlas in under lodjur- och järvinventeringen. Se länk till Rovbase till höger.

Skandobs och Skandobs Touch

Det finns stor kunskap om stora rovdjur hos allmänheten i både Sverige och Norge och ett stort intresse av att rapportera observationer. Allmänhetens engagemang och iakttagelser är viktiga och ansvariga myndigheter vill underlätta och främja både delaktighet och öppenhet inom inventeringsverksamheten.

I databasen Skandobs, se länk till höger,  eller i mobilappen Skandobs Touch kan alla rapportera sina rovdjursobservationer, ladda upp bilder och se var rovdjur finns i sitt län. Skandobs är en öppen databas där resultaten är tillgängliga för alla. Rapportören bestämmer själv vad som ska rapporteras och äger själv sina observationer. Det är bara rapportören som kan radera sina observationer från Skandobs.  

En rapporterad observation i Skandobs ska ses som en rapport till Länsstyrelsen. När en observation registreras som kan ha betydelse för inventeringsarbetet skickas automatiskt ett e-postmeddelande och SMS till Länsstyrelsen. I Skandobs kan Länsstyrelsen sedan kommentera allmänhetens observationer och även ange resultatet av sin kvalitetssäkring.  

För Västerbottens del ger följande observationer ett snabbmeddelande till Länsstyrelsen:  

  • Lodjur, fler än ett djur inom perioden 1 oktober – 28 (29) februari
  • Järv eller björn, fler än ett djur, oavsett datum
  • Varg, alla observationer
  • Observation av unge/ungar, lya/ide eller dött rovdjur