Vapen på terrängfordon

Det är förbjudet att transportera vapen vid körning i terräng. Enligt jaktlagen får jakt heller inte ske från motordrivna fordon.

Motordrivna fordon får inte användas för att söka efter, spåra, förfölja eller genskjuta vilt, för att hindra vilt att undkomma eller för att avleda viltets uppmärksamhet från den som jagar. Huvudregeln i jaktförordningen är att skjutvapen inte får medföras vid färd med motordrivet fordon i terräng. Förvaras ett skjutvapen i ett motordrivet fordon får det inte finnas ammunition i vapnets patronläge eller magasin. Grunden för bestämmelsen är att det inte skall vara alltför lätt att komma åt viltet.

Förbudet gäller inte:

  • bevakningspersonal, militär personal eller polis under tjänsteutövning
  • vid sådan jakt som bedrivs med stöd av bestämmelserna i 20 § jaktförordningen (1987:905) 
  • eller när undantag medgetts med stöd av 21 § jaktförordningen (1987:905). Det gäller inte heller vid sådan transport av fällt vilt som sker med stöd av 1 § andra stycket 5 terrängkörningsförordningen (1978:594).

Möjligheter till undantag

Länsstyrelsen får i det enskilda fallet eller genom föreskrifter medge undantag från förbudet att medföra vapen på skoter, om det behövs för renskötseln eller om det annars finns särskilda skäl (exempelvis handikapp). Läs mer om Länsstyrelsens beslut om undantag från förbudet för vissa typer av transporter.