Frågor och svar

Vanliga frågor om barmarkskörning i terräng och trafik med snöskoter.

Varför är motortrafik i terrängen reglerad?

För att trafiken inte ska skada eller störa marken, växtligheten, friluftslivet, djurlivet, renskötseln, jordbruket eller skogsbruket.

Vad räknas som terräng?

All naturmark utanför vägar. Exempelvis park, åker, äng, skog, hedmark, stränder och kalfjäll. Även stigar, vandringsleder och motionsspår är terräng i lagens mening.

Vad är det som styr reglerna för terrängkörning?

Terrängkörningslagen (1975:1313) och terrängkörningsförordningen (1978:594).

Dessutom gäller särskilda föreskrifter för varje enskilt naturreservat och för Björnlandets nationalpark.

Vad gäller för terrängkörning på barmark?

Terrängkörning på barmark i är förbjudet i hela Sverige.

Vad menas med barmark?

Med barmark menas mark som inte är snötäckt. All körning som innebär att det motordrivna fordonet kommer i kontakt med marken betraktas som barmarkskörning.

Finns det undantag från förbudet att köra på barmark?

Generellt undantag gäller för jordbruk, skogsbruk, statlig eller kommunal tjänsteman, räddningstjänst, läkare, brandkår, fjällräddning, projektering, renskötsel samt för hämtning av redan fälld björn eller älg. Detta gäller om åtgärden inte kan utföras på annat lämpligt sätt. Annan körning kan undantas från förbudet i enskilda fall. Då krävs en dispens från Länsstyrelsen.

Var får jag köra snöskoter?

Generellt får du köra där marken är väl snötäckt, där det inte finns risk att skada naturen och där det inte råder skoterförbud.

Var får jag inte köra snöskoter?

I länets nationalpark och i många av naturreservaten. Dessutom råder skoterförbud vid sidan av skoterlederna i många områden, framför allt i fjällen. Du får heller inte köra på skogsplanteringar, skogen ska ha en medelhöjd på 2 meter över snötäcket för att du ska få köra där. Det är inte heller lämpligt att köra snöskoter på jordbruksmark.

Finns det undantag från snöskoterförbuden?

Ja, Länsstyrelsen kan besluta om dispens från snöskoterförbuden.

Får jag köra med motordrivet fordon på min egen mark?

Inte under barmarksförhållanden om du inte har dispens från Länsstyrelsen eller något annat undantag från barmarkskörningsförbudet, till exempel för körning i jordbruk eller skogsbruk. På snötäckt mark får du köra på din egen mark.

Vad är en dispens?

Ett tillstånd att frångå en regel eller en lag i ett enskilt fall.

Vad innebär det om jag får dispens från terrängkörningsförbudet?

Att du får köra en specifikt angiven väg under ett specifikt angivet antal tillfällen på barmark eller snötäckt mark.

Vad krävs för att få dispens?

För att få dispens krävs att man har särskilda skäl och att körningen inte påverkar natur- och kulturvärden. Särskilda skäl kan vara handikapp eller rörelsehinder (styrkt av läkarintyg) vilket försvårar eller hindrar dig från exempelvis jakt, fiske eller besök i stugan. Du kan också söka dispens för att bedriva olika typer av verksamhet, till exempel turistverksamhet, undervisning eller forskning.

Var söker jag dispens?

Dispens kan sökas antingen via Länsstyrelsens centrala e-postlåda (lansstyrelsen@vasterbotten.se) eller via vanlig post (Länsstyrelsen Västerbotten, 901 86 Umeå).

Det finns en särskild blankett som du kan använda. Det går även bra att skriva sin egen ansökan.

Ansökan ska innehålla en utförlig beskrivning av varför, när, var och hur dispens önskas. Den ska också innehålla ett tydligt kartmaterial där önskade färdvägar är utritade.

Hur lång tid tar handläggningen?

Ungefär 12 veckor.

Vad är ett regleringsområde/förbudsområde?

I stort sett hela den Västerbottniska fjällvärlden befinner sig inom regleringsområden, eller förbudsområden i allmänna ordalag. Områdena är klassificerade i A-, B- och C-områden.

Snöskoterkörning inom regleringsområden får endast ske på allmän skoterled. Inom A-området, Artfjället, finns inga skoterleder alls vilket betyder att området inte får beträdas med snöskoter över huvud taget.

Varför är det svårt att få terrängkörningsdispens på barmark?

Länsstyrelsen är mycket restriktiv till att bevilja dispens från terrängkörningsförbudet på barmark av flera anledningar. All terrängkörning påverkar naturmiljön i mer eller mindre utsträckning.

Den fråga Länsstyrelsen tar ställning till är huruvida körningen påverkar naturmiljön negativt eller om den till och med riskerar att förstöra naturen för lång tid framöver. Myrmarker och fjällmiljöer är särskilt känsliga.

I Västerbottens skogar finns mängder med kulturvärden. Lämningarna är oftast svåra att upptäcka, de är gamla och mycket ömtåliga.

Friluftslivet och rennäringen får varken hindras eller störas av terrängkörning på barmark eller snötäckt mark.

Djur är mycket störningskänsliga och speciellt under tiden för häckning, parning och då de har ungar.

Vad händer om jag bryter mot reglerna?

Du kan dömas till böter.

Om jag ser någon som kör olagligt, får jag anmäla den personen och hur gör jag i sådana fall?

Ja, du får anmäla överträdelsen. Kontakta polisen och anmäl överträdelsen dit.