Viltskador

Möten mellan människor och vilt är oftast positiva upplevelser som vi vill värna om. Ibland händer det tyvärr att viltet orsakar oacceptabla skador för oss.
potatisland

Skador orsakade av vilt

Från den 1 januari 1996 gäller nuvarande system för samhällets hantering av viltskador. Det bygger på principen att viltskador ska förebyggas. Det kan ske genom jakt när sådan är tillåten eller på annat sätt. Länsstyrelsen kan ge bidrag för förebyggande åtgärder. Om förbyggande åtgärder vidtagits men skador ändå uppstår kan länsstyrelsen i vissa fall bevilja ersättning för uppkommen skada. Ersättningar till rennäringen beslutas av Sametinget. 

Sälar, tranor och rovdjur

I Västerbotten orsakas viltskador främst av sälar som förstör och vittjar fiskeredskap, tranor som trampar ner och förorenar spannmålsodlingar och rovdjur (lo, järv, björn och kungsörn) som dödar renar. Rennäringen, yrkesfisket och jordbruket är alltså de näringar i vårt län som sammantaget drabbas mest av viltskador.

Besiktningsmän

Länsstyrelsen har utsett särskilt utbildade besiktningsmän som kan ge dig råd om skadeförebyggande åtgärder. Efter din skadeanmälan till länsstyrelsen ska de också besiktiga skadan för att du ska kunna söka ersättning.

Frågor:

Om du har frågor om viltskador eller vill anmäla en skada som du drabbats av, ring länsstyrelsen.

Erik Lindberg: 010-225 44 41
Lars Dahlberg: 010-225 44 52