Ersättningar för viltskador

En förutsättning för att erhålla ersättning är att skadan anmälts till Länsstyrelsen

Anmäl skada

Anmäl alltid uppkommen skada genast när du upptäcker den. Anmälan gör du till Länsstyrelsens viltskadehandläggare.

Ersättning betalas bara ut till näringsverksamhet. Ett undantag från denna regel är dock ersättning för skadade eller dödade hundar. Dessutom kan Länsstyrelsen också medge ersättning om det annars finns särskilda skäl.

Grundprinciper

En annan grundprincip för ersättningar är att om det finns dokumenterat verksamma metoder att förebygga/begränsa aktuell typ av skada ska dessa ha vidtagits innan skadan som ersätts uppstod. Undantag kan göras endast i vissa fall. Skador på särskilt skadeexponerade verksamheter ersätts inte. Sådan verksamhet förväntas alltid kalkylera med och vidta förebyggande åtgärder på egen bekostnad. Exempel på sådan verksamhet är fiskodlingar.

Besiktning av skada

En förutsättning för att du ska få ersättning är att du har anmält skadan i tid så att Länsstyrelsen kan skicka en besiktningsman till platsen. Besiktningsmannen ska besikta skadan, samla information och kunskaper om platsen och skadebilden. Han kan även erbjuda rådgivning om lämpliga skadeförebyggande åtgärder för just dig. Allt detta är särskilt viktigt i det skede av kunskapsuppbyggnad som vi nu befinner oss i.

Ansökan om ersättning

Ansökan om ersättning ska göras på en särskild blankett som du hittar på Viltskadecenters hemsida. Du kan också beställa blanketter från Länsstyrelsen. Bifoga kopia av besiktningsintyget med din ansökan.

Skicka din ansökan till:

Länsstyrelsen
Naturvårdsenheten
901 86 Umeå 

Gör det snarast möjligt. Den ska dock ha kommit in dit senast den 31 januari året efter skadan inträffat.