Skyddsjakt rovdjur

Skyddsjakt är en åtgärd som kan användas när ett rovdjur orsakar stora skador och ingen annan lösning finns. Beviljandet av skyddsjakt är ett undantag från de allmänna bestämmelserna om att alla vilda däggdjur och fåglar är fredade.

 

Skyddsjakt på järv 2015

Ladda ner det fullständiga jaktbeslutet:

Skyddsjakt efter järv i del av Sorsele kommun

Naturvårdsverket har delegerat rätten att fatta beslut om skyddsjakt efter stora rovdjur till samtliga länsstyrelser utom Gotland. I Västerbottens län får Länsstyrelsen därmed fatta beslut om skyddsjakt efter björn, lo, järv och varg. Delegeringen gäller från och med den 1 februari 2014 till och med den 30 juni 2015. Möjligheten att besluta om skyddsjakt på kungsörnen ligger kvar på Naturvårdsverket.    

Olika typer av skyddsjakt 

Varje skyddsjaktsärende är unikt och det finns flera olika situationer som kan leda till ett beslut om skyddsjakt. Grunderna bakom skyddsjakt kan man läsa i dokumentet "Grunderna för skyddsjakt - Så funkar det". Man kan trots det urskilja två typer av skyddsjakter, skyddsjakt på en specifik skadegörande individ eller skyddsjakt i förebyggande syfte för att undvika att allvarlig skada ska uppkomma. Klicka på ett alternativ här nedan för att se fur processen går till från att Länsstyrelsen får in en ansökan till att ett beslut, antingen bifall eller avslag, är fattat:  

Skyddsjakt på skadegörande individer innebär att man vet vilken individ som orsakar skada. Ofta handlar det om en pågående situation med ett rovdjur som i ett begränsat område orsakar väldigt stora problem. Om förhållandena och situationen är sådana att skador kan fortsätta uppstå kan skyddsjakt vara ett lämpligt alternativ om ingen annan lösning finns.  

Skyddsjakt i förebyggande syfte kan fattas i sådana fall där risken för att skador ska uppstå är så stor att något behöver göras samt att ingen annan lösning finns. Det kan till exempel finnas en skadehistorik som är styrkt av Länsstyrelsen och ett högre predationstryck än vad som är rimligt för rennäringen.  

Länsstyrelsen har också möjlighet att fatta beslut om skyddsjakt på eget initiativ, det vill säga ingen ansökan om skyddsjakt behöver finnas. Hösten 2012 beslutades till exempel om skyddsjakt på tio lodjur på eget initiativ.

Förutsättningar för skyddsjakt 

När en ansökan om skyddsjakt kommer in till länsstyrelsen behandlas den så snart som möjligt, i de allra flesta fall samma dag när det är frågan om en pågående skadebild. För att skyddsjakt ska kunna beviljas krävs att vissa grundläggande förutsättningar är uppfyllda.

  • Allvarlig skada har uppkommit och riskerar att fortsätta eller om allvarlig skada riskerar att uppstå
  • Förebyggande åtgärder har genomförts men problem kvarstår 
  • Ingen annan lämplig lösning finns
  • Skyddsjakten får inte försvåra upprätthållandet av, eller möjligheten att nå, gynnsam bevarandestatus för arten i fråga.  

Skyddsjakt kan bara bli aktuell när det är frågan om en skada utöver det normala. Till exempel bör viss predation på ren anses vara en naturlig konsekvens av rovdjursförekomst. Den ”normala” eller ”förväntade” förlusten orsakad av rovdjur täcks av den rovdjursersättning som betalas ut till samebyarna och som baseras på förekomsten av rovdjur.  

De flesta skyddsjakter i Västerbottens län fattas på grund av att björn, lo eller järv orsakar problem för rennäringen.  

Vilka får utföra jakten? 

Länsstyrelsen utser jaktledare i samråd med den som har beviljats skyddsjakten. Jaktledaren utser, i samråd med länsstyrelsen, de personer som ska delta i jakten. En skyddsjakt är alltså ingen allmän jakt där vem som helst får gå ut och jaga djuret i fråga. Länsstyrelsen kan besluta om att den som genomför en skyddsjakt får jaga på annans jaktområde. Det betraktas dock som positivt om den som har fått tillstånd till skyddsjakt och de lokala jägarna i området kan samverka i denna jakt. 

När ett djur har fällts 

När ett djur har fällts vid en skyddsjakt genomförs en platsbesiktning samt besiktning av djuret. Djuret tillfaller staten och tas om hand av Polisen, som i sin tur skickar det för obduktion till Statens Veterinärmedicinska anstalt (SVA).