Invaderande arter

Invandrade arter - inte alltid välkomna

Invandrande arter som lätt etablerar sig på en plats, s k invasiva arter, ställer ofta till problem i naturen. De konkurrerar med inhemska arter och har negativ inverkan på miljöer, växt- och djurliv.

Sverige har skrivit på konventionen om biologisk mångfald som bland annat innebär att vi förpliktar oss till att förhindra införsel av främmande arter som kan störa inhemska arter, livsmiljöer och ekosystem.

I länet har olika åtgärder vidtagits för att förhindra spridning och etablering av invasiva arter. Projekten omfattar bland annat mårdhund och mink. 

Mårdhund

Mårdhunden är ett hunddjur som kommer ursprungligen från östra Asien. Det är art som kan orsaka stor skada på till exempel fågellivet om den etablerar sig i Sverige. Mårdhunden kan också sprida sjukdomar som rabies och dvärbandmask.

I länet genomförs Mårdhundsprojektet sedan 2007. Projektet syftar till att bland annat bygga upp kunskap om arten för att kunna stoppa dess spridning. Projektet finansieras av Naturvårdsverket, SLU, Svenska Jägareförbundet, Länsstyrelserna i Norrbotten och Västerbottens län.

Om du ser en mårdhund

Du kan hjälpa till att förhindra artens spridning i länet. Om du ser en mårdhund meddela i första hand mårdhunsprojektet på telefon: 070-33 99 326. De ser till att rätt åtgärder blir vidtagna och kan även svara på frågor. I andra hand kan Jägareförbundet i Västerbotten eller Länsstyrelsen kontaktas.

 

Mink

Minken är inte en naturlig art i Sverige och kan orsaka stor skada på skärgårdens känslig fågelliv. Minken är en effektiv jägare. Den kan snabbt förstöra en fågelkoloni genom att ta ungar och ägg.

Mellan åren 2001 -2003 genomfördes minkprojektet i Kvarken. Syftet var att minska minkstammen i Kvarkens skärgårdar i Sverige och Finland. En omfattande fångst genomfördes för att gynna biologisk mångfald och minska skadorna på fågellivet i viktiga fågelområden. Arter som tobisgrissla, tordmule, skräntärna och vissa andfåglar är sårbara för minkangrepp.

Minkprojektet var ett samarbetsprojekt i kvarken mellan Sverige och Finland. Det genomfördes som ett interreg-projekt inom ramen för Grön Bro II. Projektet är ett bra exempel på hur olika myndigheter och intressegrupper i två länder kan samarbeta mot ett gemensamt mål; bevara Kvarkens rika fågelliv. Deltagare var bl.a. Kvarkenrådet, Forststyrelsen, Västra Finlands miljöcentral, Länsstyrelsen i Västerbotten, Svenska Österbottens jaktvårdsdistrikt, Jägareförbundet Västerbotten, Västerbottens ornitologiska förening. 

Skottpeng på mink och mårdhund

I syfte att minska förekomsten av mink i några av länets känsligaste fågelområden, införde Länsstyrelsen på försök skottpeng på mink och mårdhund  2007/2008. Naturreservaten Holmöarna och Snöanskärgården, Umeå kommun ingick i projektet. Tyvärr togs få minkar och försöket med skottpeng har nu avbrutits.

 Mer information

Mårdhund

Mårdhundsprojektet.pdf

Mink

Minken ställer till med stor skada för fågellivet