Bäverjakt

Bävern kan ställa till med problem genom sina dammbyggen som bland annat kan översvämma vägar eller dränka produktiva skogsområden.
Bäverdamm över vattendrag

Under stora delar av året krävs att du har länsstyrelsens tillstånd att förstöra bävers dammbyggnad eller boplats.

Mellan 1 september – 30 april får länsstyrelsen ge tillstånd enligt 29 § jaktförordningen (SFS 1987:905) att förstöras bävrars boplats eller dammbyggnad. Tillstånd får dock bara lämnas om det är absolut nödvändigt för att förhindra allvarliga skador.

Sprängning inte tillåten
I länsstyrelsen tillstånd att riva bäverdamm tillåts normalt inte att sprängmedel används. Sprängning i eller i närheten av ett vattendrag är en vattenverksamhet enligt bestämmelserna i miljöbalken. Detta betyder att du inte får spränga bäverdammar utan särskillt tillstånd. Vill du veta hur du söker tillstånd läs mer på våra sidor om vattenversamhet (länk) eller kontakta länsstyrelsens vattenhandläggare.

Återstoden av året (maj - augusti) får bäverns dammbyggnad förstöras utan att det behövs tillstånd av länsstyrelsen. Under denna tid är inte bävern på samma sätt beroende av en damm. För rivning av bäverns boplats (bäverhydda) krävs däremot tillstånd även under denna tid. För sprängning av damm är det också i detta fall nödvändigt med särskilt tillstånd. Kontakta länsstyrelsen vattenhandläggare om du har frågor kring detta.

Allmän jakttid -  Skyddsjakt i undantagsfall

Den allmänna jakttiden i Västerbottens län är 1 oktober – 15 maj. Om skyddsjakt behövs under annan tid får länsstyrelsen lämna tillstånd till det (23 a och 29 §§ jaktförordningen). En förutsättning är dock att jakten är nödvändig för att förhindra avsevärda skador eller olägenheter.
Vid ansökan om skyddsjakt måste sökanden kunna visa att ett tillstånd behövs, t ex av hänsyn till allmän hälsa eller säkerhet, av hänsyn till trafiksäkerheten, för att förhindra allvarlig skada på gröda, skog, fiske, vatten eller annan egendom.

Ansökan

En ansökan om skyddsjakt eller rivning av damm ska göras skriftligt. Den ska innehålla kontaktuppgifter, fastighetsbetckning, gärna karta samt en motviering till behovet av åtgärd. Bifoga gärna foton på damm. Ansökan skickas till: Länsstyrelsen Naturvårdsenheten, 901 86 Umeå

Fångs med slagfälla som dödar bäver

Fångst med slagfälla är en effektiv jaktmetod varför Naturvårdsverket har godkänt några typer av slagfällor för jakt efter bäver. Fällorna får endast användas av särskilt utbildade fångstmän. Länsstyrelsen utser fångstmännen som behöriga användare, behörigheten gäller enbart gäller vid sådan skyddsjakt som länsstyrelsen gett särskilt tillstånd till.