Fällfångst

Vid jakt med fällor krävs ingen jägarexamen, däremot måste
den som bedriver fällfångst betala det statliga jaktkortet samt ha jakträtt på det område där fällan placeras. Fällorna som används ska vara väderbeständigt märkta med fällans typ-
beteckning samt ägarens, namn, adress och telefonnummer.
Gillrad fälla

Godkända fällor

Endast godkända fällor får användas vid fällfångst. För att räknas som godkänd ska fällan vara testad och typgodkänd av Naturvårdsverket. Avgörande för godkännande är att djuren inte ska utsättas för onödigt lidande. På naturvårdsverkets hemsida finns en lista med alla godkända fällor. Länk finns till höger.

Olika typer av fällor

Det finns två huvudtyper av godkända fällor:

i dödande fällor (slagfällor) fångas och dödas djuret i fångstögonblicket.
i fällor för levandefångst hålls djuret kvar antingen genom att stängas inne i en bur eller i ett nät eller hållas fast av en snara.

För vissa fångstredskap, som ripsnara, fotsnara för rödräv och slagfälla för bäver krävs särskild utbildning. För användning av slagfälla för bäver krävs dessutom tillstånd från länsstyrelsen. För ripsnarning på statens mark ovan odlingsgränsen krävs att du har årstillstånd för fjällkommunbor samt fått ett särskilt ripsnarningstillstånd från länsstyrelsen.

Tillstånd från länsstyrelsen krävs också vid jakt där levande lockfågel används för att locka och fånga vilt av annan art.

Ansökan bör innehålla Namn och kontaktuppgifter, fälltyp, typ av lockfågel, område/fastighet där fångst ska bedrivas.

Gällande lagar och bestämmelser

I princip gäller samma lagar och förordningar som vid all annan jakt.

En viktig informationskälla är Naturvårdsverkets föreskrifter och Allmänna råd (NFS 2002:18) om jakt och statens vilt  som innehåller detaljerade föreskrifter om jakt med fällor. Andra viktigt bestämmelser finns i 12 a § i jaktförordningen (SFS 1987:905), om att djur som fångats i fångstredskap ska avlivas omedelbart vid vittjningstillfället eller släppas fria.