Rapportera fällda älgar och betala fällavgift

En väldigt viktig del i älgförvaltningen är en väl fungerande rapportering av fällda älgar. Denna del är av så stor betydelse att det lagstiftats om särskilda krav för rapporteringen. De inbetalade fällavgifterna är också väldigt viktiga eftersom de står för finansieringen av älgförvaltningen.

Att sköta rapporteringen av fällda älgar och rapportera älgobs är två uppgifter där varje jaktlag bidrar till nödvändigt faktaunderlag för kommande jaktår. Utan denna hjälp skulle det vara både svårare och dyrare att förvalta älgstammen.

-------------------------------------------------------------------
Anmälan av jaktresultat skall göras löpande under jakten via älgdata.se Inbetalning av fällavgifter görs först efter slutrapportering av jakten. En faktura med betalningsuppgifter skapas när slutrapporteringen genomförs i älgdata.se

Anmälan av fälld älg görs via älgdata.se eller annat rapporteringssystem som är anslutet till älgdata.se

-Användarnamnet för inloggning är områdesnumret tillsammans med länskoden 24. Länskoden skall skrivas in efter den inledande bokstaven i ert områdesnummer, ex A-24-XX-YY-ZZZ.

-Lösenord för jaktområdet finns på blanketten "Rapportering av fälld älg och betalning av fällavgift" (Uppstår problem vid inloggning så kontrollera att det som ser ut som en etta inte är ett litet L)

-Fälld älg skall rapporteras inom 14 dagar efter den fällts.

-När jakten är slut eller licensen fyllts skall jaktresultatet slutrapporteras i älgdata.se därefter betalas fällavgiften in för samtliga fällda älgar. När en licensinnehavare/företrädare för ett jaktområde har slutrapporterat i älgdata.se så kommer en faktura fram på dataskärmen som innehåller betalningsuppgifter; plusgirokontonummer/bankgirokontonummer, OCR-nummer, sista betalningsdag samt belopp som ska betalas in till länsstyrelsen. Denna information kan också skrivas ut.

För den som slutrapporterar är att det viktigt att kontrollera att rätt antal älgar är inrapporterade och att beloppet stämmer innan slutrapporteringen genomförs och fakturan skapas.

-Slutrapportering och inbetalning av fällavgifter skall vara genomförd senast två veckor efter jakttidens slut.

Tydliga manualer hur du går till väga när du rapporterar och betalar fällavgifter finns i högerspalten.