Jaktområden för älgjakt

Jaktområdestyper

Älgskötselområde Ett älgskötselområde är en frivillig sammanslutning av jaktlag och marker som jagar inom ett område som ska tåla en avskjutning av minst 10 vuxna älgar per år.

Inom ett älgskötselområde ska en skötselplan upprättas som baseras på inventeringsunderlag samt lokal kunskap från de enskilda jaktlagen. Ett älgskötselområde får därför ingen licenstilldelning av länsstyrelsen utan jagar efter de riktlinjer som finns i den treåriga skötselplanen.

Planen skall innehålla:

1. en beskrivning av den långsiktiga målsättningen för skötseln av älg- stammen inom området
2. en uppföljning av föregående älgskötselplan
3. en bedömning av förekomsten av älg inom området, fördelat på tjur, ko och kalv, utifrån vinterstam och i förekommande fall uppdelad på fast stam och vandringsälgar 4. en beskrivning av betessituationen i området och vilka åtgärder som ska vidtas för att begränsa skador av älg på gröda och skog inklusive biologisk mångfald
5. en beskrivning av de åtgärder som kan vidtas om uppsatta mål för för- valtningen inte ser ut att kunna uppnås, exempelvis för att minska risken för trafikskador orsakade av älg
6. en redovisning av de inventeringar som planeras att genomföras under planperioden
7. uppgift om hur stor den årliga avskjutningen bör vara fördelat på tjur, ko och årskalv
8. älgförvaltningsgruppens skriftliga tillstyrkan av älgskötselplanen. 

Licensområde (tidigare A-, B- E- områden)
Den nya typen av licensområden skall enligt jaktlagstiftningen klara av en avskjutning av minst en årskalv per år. Detta är ett steg i riktning mot att älgjakten och avskjutningen skall vara produktionsbaserad. Det innebär att antalet älgar som skjuts inom ett område skall motsvara det antal som marken klarar av att producera.

För att registrera ett licensområde måste arealkraven som finns presenterade på denna sida uppfyllas. Licensområden som uppfyller arealkraven kommer att få en licenstilldelning från Länsstyrelsen i vanlig ordning varje år, där första tilldelningen alltid kommer att vara en årskalv.

De licensområden som inte uppnår denna areal kommer att avregistreras. Licensområden som uppfyller arealkraven kommer däremot att omregistreras automatiskt utan avgift. 

Arealkrav för licensområde gällande från 2017:

800 ha - Nordvästra ÄFO
(Sorsele och Malå kommun)

700 ha - Mellersta ÄFO
(Storuman och Lycksele kommun)

600 ha - Sydvästra ÄFO
(Vilhelmina, Dorotea och Åsele kommun)

300 ha - Sydöstra ÄFO
(Vindeln, Umeå, Vännäs, Bjurholm och Nordmalings kommun)

250 ha - Nordöstra ÄFO
(Norsjö, Robertsfors och Skellefteå kommun)

Beaktas tilldelningen och avskjutningen från tidigare år går det att räkna ut att det krävs ca 250 ha i kusten och ca 800 ha i fjällen för att årligen producera en älgkalv. Arealkraven för licensområden grundas på detta underlag och beaktande av kunskapen vi idag har om reproduktionen från exempelvis älgobsen. 

OBS!
Det är viktigt att poängtera att arealkraven inte är någon tilldelningsnorm. Arealkravet utgör endast den gräns då det är möjligt att erhålla ett registrerat licensområde och få en tilldelning av minst en årskalv. Vilken tilldelning ett licensområde faktiskt kommer att få varje år kan variera beroende på områdets storlek samt älgtillgången.

Oregistrerad mark
På mark som ej registrerats som licensområde får jakt efter älgkalv ske utan licens. Fälld älgkalv måste rapporteras inom 14 dagar och fällavgift skall betalas.

Jakttid: högst fem dagar.

Tilldelning: jakten sker utan licenstilldelning. Fritt antal årskalvar får fällas.

 Dokument