Ny älgförvaltning

Den 1 december 2010 bifaller riksdagen propositionen 2009/10:239 Älgförvaltningen. I propositionen ges förslag till förändringar av den nuvarande organisationen av jakt efter älg.
Älg

Vad vill regeringen uppnå med förslaget till ny älgförvaltning?

Regeringen vill genom en ny form av organiserad samverkan över stora områden skapa en älgstam av hög kvalité i balans med betesresurserna. Älgförvaltningsområden som i stort sett motsvarar en egen älgstam inrättas av länsstyrelsen. När förvaltningen sker över stora områden kan jakten i större utsträckning än i dag kan planeras strategiskt utifrån bland annat skador på skog och förekomst av trafikolyckor. Förvaltningen ska vara väl förankrad i lokalsamhället och bygga på kunskap utifrån bland annat inventeringar av älg och skador.

Hur stora ska älgförvaltningsområdena vara?

Älgförvaltningsområdena bör vara så stora att de omfattar en i huvudsak egen älgstam. För att "fånga in" en egen älgstam måste älgarnas rörelser i landskapet beaktas. Som utgångspunkt anges att 50 000 ha i södra sverige kan vara tillräckligt medan det i norra Sverige rör sig om områden från 70 000 ha och uppåt.

Kan älgförvaltningsområdena gå över länsgränser?

Ja, älgförvaltningsområdena kan gå över länsgränser. För förvaltningen är det en fördel om förvaltningsområdet avgränsas genom naturgivna och mänskligt skapade barriärer i landskapet. Intresset att skapa väl avgränsade områden är större än intresset att hålla områdena inom länsgränserna.

Vem sätter upp målen för älgstammen?

Övergripande mål för älgstammen formuleras av de viltförvaltningsdelegationer som har upprättats vid länsstyrelserna. Mål för älgförvaltningsområdet formuleras av älgförvaltningsgruppen som finns för varje område, men fastställs av länsstyrelsen eller dess viltförvaltningsdelegation. Älgskötselområdena har älgskötselplaner som styr hur jakten ska ske på deras område.  

Vilka är älgförvaltningsgruppens uppgifter?

Älgförvaltningsgruppen ska bland annat upprätta en förvaltningsplan för förvaltningsområdet genom dialog med de älgskötselområden som ingår och med grund i inventeringar och övriga faktaunderlag.

Varför måste en fälld älg rapporteras inom två veckor?

En fälld älg måste rapporteras inom två veckor för att möjliggöra för älgförvaltningsgruppen att följa upp älgjakten vid ett tillfälle under pågående jakt. Vid kraftiga avvikelser från uppsatta mål ska gruppen till länsstyrelsen ge förslag till åtgärder som bör vidtas.  

Hur går licenstilldelningen till?

Älgförvaltningsgruppen ska föreslå till länsstyrelsen hur stor areal som krävs för tilldelning av älg utanför älgskötselområde där första tilldelning är en kalv. Tilldelningen kan variera mellan områden beroende bland annat på täthet av älg, fodertillgång samt förekomst av stora rovdjur. Länsstyrelsen eller viltförvaltningsdelegationen vid länsstyrelsen beslutar om areal för licenstilldelning i olika områden. Länsstyrelsen gör tilldelningsbeslut utifrån de arealkrav som har beslutats.

Vilken blir viltförvaltningsdelegationens roll i älgförvaltningen?

Viltförvaltningsdelegationen ska fastställa övergripande riktlinjer för skötseln av älgstammen. I övrigt är det länsstyrelsen som fastställer vilka uppgifter som viltförvaltningsdelegationen ska ha och om det finns behov av ett särskilt klövviltsutskott. Uppgifterna som delegationerna har kan alltså variera mellan länen. I propositionen ger regeringen exempel på uppgifter som kan vara lämpliga för viltförvaltningsdelegationen. Här ingår följande: övergripande ansvar, fastställande av länsvisa planer och mål, fastställande av jakttider för älg, fastställande av fällavgifter, fastställande av älgförvaltningsområden, granskning och fastställande av planer för älgförvaltningsområdet, fastställa arealkrav för tilldelning av älg inom licensområden samt uppföljning av arbetet inom älgförvaltningsområdet.

Vad blir Skogsstyrelsens roll i den nya älgförvaltningen?

Skogsstyrelsen är en viktig part när det gäller att utforma inventeringsmetoder och att bistå älgförvaltningen med uppgifter om skogens tillstånd. De ska även ta fram riktlinjer för handläggningen av frågor om skyddsjakt.

Vilken blir Svenska Jägareförbundets roll när det lokala samrådet försvinner?

Förbundet ska bland annat bistå älgförvaltningen med uttolkning av resultat från inventering av älgstammen, medverka till att förstärka kunskapsnivån i älgförvaltningen, ge förslag till förvaltningsstrategier, utbilda aktiva inom älgskötselområden samt i övrigt främja den frivilliga jaktsamverkan.  

Hur ska förvaltningssystemet finansieras?

Älgförvaltningen ska i första hand vara självfinansierad genom fällavgifter och registreringsavgifter. Fällavgift på älgkalv återinförs därför. Den överföring av 100 kronor per fälld älg som gått från de länsvisa älgvårdsfonderna till Viltvårdsfonden upphör i syfte att stärka den nya älgförvaltningen.