Mål, aktuella planer och tilldelning

De målsättningar som vi eftersträvar att uppnå i länet inom området älgförvaltning förutsätter uppföljning och aktiva åtgärder. En viktig del för att detta ska fungera är ett nära samarbete och förståelse mellan älgskötselområden och älgförvaltningsgruppen
Älg Blaikfjället

Övergripande målsättningar för länets älgförvaltning

Målbild.jpgHär presenteras de övergripande målsättningar för länet som utgör grund för alla de övriga planer som utarbetas på regional och lokal nivå.
Till höger presenteras också de 5 älgförvaltningsplaner som fastställts och anger den inriktning som skall följas och uppnås under de kommande tre åren.

Åtgärder och uppföljning för att nå målen kommer att krävas både under pågående jakt men i synnerhet mellan de olika jaktåren. Det kan vara nödvändigt att korrigera den tänkta avskjutningen varje år för att uppnå de måltal som är fastställda i respektive plan.

 

Beslutade förvaltningsplaner till höger -->

 

Älgtilldelning och avskjutning

Årets älgtilldelning finns tillgänglig i dokumentet till höger, "Tilldelningslista 2017".

Målsättningen är att 15 349  älgar ska fällas 2017, enligt planerna för länets fem älgförvaltningsområden. Målsättningen är ungefär 12 procent högre än förra året och syftar till att minska älgstammen.

Total tilldelning på 15 374 älgar i länet

För att nå målet att fälla 15 349 älgar har det till länets jaktlag, genom licenstilldelningen och avskjutningsmålen i älgskötselområdena, totalt tilldelats 15 374 älgar. Tilldelningen till licensområden är på 4189 älgar. Den totala tilldelningen för licensområden ligger på ungefär samma nivå som förra året, trots att antalet licensområden blivit mindre.

De flesta jaktlag i länet jagar numera inom älgskötselområden. Detta innebär att det är färre licensområden som ska erhålla en licenstilldelning från Länsstyrelsen. 73 % av älgarna som ska fällas i länet kommer att fällas inom älgskötselområden.

Älgtilldelning på statens mark ovan odlingsgränsen
När älgar tilldelas på statens mark ovan odlingsgränsen så har Länsstyrelsen ett väl etablerat system för att fördela älgar mellan samebyarna och de ortsbojaktlag där länsstyrelsen upplåter jakt. Systemet bygger på andelen älgproduktiv mark, hur mycket mark som är upplåtet inom respektive sameby samt gamla etablerade överenskommelser.

Länsstyrelsen kan även ta hänsyn till andra parametrar. Till exempel vägs även utfallet från tidigare års jakt in vid fördelning av älgar. Det vill säga att har exempelvis en sameby skjutit lite älg föregående år och inte fyllt sin licens så kan detta utgöra grund för att fler älgar tilldelas ortsbojaktlagen nästa år och vice versa. 

Länsstyrelsen har också för avsikt att systemet skall vara adaptivt och därför kan det i vissa lägen vara lämpligt att överföra älgar under pågående jaktsäsong. När ortsbojaktlagen jagat sina 16 dagar som är upplåtna för jakt, så kan de återstående älgarna överföras till respektive sameby. Anledningen till detta är att de älgar som tilldelas faktiskt skall fällas för att vi skall uppnå våra satta mål. 

Detta är i linje med den nya och adaptiva älgförvaltningen. Hanteringen är väldigt lik hur förvaltningen bedrivs i övriga länet och i synnerhet inom älgskötselområden. Förhoppningen är att det på sikt även i fjällen kan bildas älgskötselområden. 
Tilldelningen till respektive ortsbojaktlag tar i möjligaste mån hänsyn till de önskemål som jaktlaget framfört på ansökningsblanketten men har sin grund i andelen älgproduktiv mark samt en avstämning mot tidigare jaktresultat.