Älgjakt

Älgjakten i Västerbottens län börjar första måndagen i september. Älg får bara jagas inom områden som registrerats som licensområde eller älgskötselområde av Länsstyrelsen. Älgkalv får jagas på oregistrerad mark.

Älgjakten förutsätter ett bra samarbete mellan markägare och jägare.
Älg vid Blaikfjället.

Anmäl jaktresultat på webben

Nu kan du rapportera höstens avskjutning i älgdata.se (länk finns till höger) Fälld älg skall rapporteras in senast 14 dagar efter den fällts. Senast två veckor efter avslutad jaktid skall du slutrapportera älgjakten och se till att alla älgar är rapporterade i portalen. Därefter betalas fällavgifterna in med hjälp av de uppgifter som erhålls vid slutrapporteringen. Under sidan "Rapportera fällda älgar" finns mer och detaljerad information hur du går tillväga. 

Livskraftig älgstam

Samtliga som är inblandade i vården av älgstammen bör inrikta sig på att skapa och långsiktigt bevara en livskraftig älgstam av hög kvalitet. Älgstammens storlek bör genom en lämplig avskjutning anpassas till betestillgången, de areella näringarna och trafiksäkerheten. Cirka hälften av avskjutningen ska riktas mot älgkalv.

Registrering

Om samma jakträttshavare har rätten till jakt efter älg på flera fastigheter inom samma älgförvaltningsområde, kan dessa områden tillsammans registreras som ett jaktområde.

Så ansöker du

Ansökan om registrering ska vara inlämnad till Länsstyrelsen senast den 31 januari. Den som ansöker om registrering av område för älgjakt ska betala en avgift om 2300 kr. Avgift krävs inte för licensområde som önskar bilda/ingå i älgskötselområde eller vid byte av företrädare/adressändring för jaktområde. Till ansökan ska du bifoga karta som visar var fastigheten (-erna) finns.

Blanketter för ansökan hittar du i spalten till höger.

Ansökningarna hanteras som regel under våren efter sista datumet för ansökan, 31 januari. Detta innebär att du kan förvänta dig att få ett beslut från länsstyrelsen mellan februari och maj. Hur fort du får ett svar på din ansökan beror på mängden ansökningar som länsstyrelsen fått in.