Älgjakt på statens mark

Länsstyrelsen upplåter älgjakt på statens mark ovan odlingsgränsen till ca 1200 jägare ingående i 142 jaktlag. Endast personer fast bosatta ovan odlingsgränsen kan ingå som ordinarie medlem i dessa jaktlag.

Betande älgtjur

Den upplåtna arealen är ca 650 000 ha och är samtidigt
ca 75 % av den totala älgproduktiva marken ovan odlingsgränsen. 

Upplåtelsetiden för jaktåret 2017

04-10 september  (måndag-söndag)
15-17 september  (fredag-söndag)
13-15 oktober       (fredag-söndag)
20-22 oktober       (fredag-söndag)

Upplåtelserna sker med stöd av 32 § i rennäringslagen. På de upplåtna markerna jagar även de renskötande samerna. Enligt gamla överenskommelser nyttjar inte samerna sin jakträtt på den upplåtna marken vid de tillfällen då älgjakt bedrivs där av andra. Om jakt ska bedrivas vid samma tillfälle så sker detta tillsammans med berört jaktlag eller efter kontakt.

Avgift för älgjakt på statens mark

Grundavgiften för jaktåret 2017 är 1 500 kr för tilldelat djur. Fällavgiften för varje fällt vuxet djur är 1 000 kr exklusive älgavgiften (400 kr), tillkommer gör även älgavgift 100 kr för kalv.  De renskötande samernas jakträtt följer av renskötselrätten och är ingen upplåtelsejakt.