Ripinventering

2017 års ripinventering

Genomfördes under andra och tredje veckan i augusti.  På grund av mycket ren i delar av inventeringsområdena blev både inventeringarna försenade och kunde inte genomföras i full omfattning i två av områdena.

Vi kan konstatera att tätheten är lägre än förra jaktåret. Reproduktionen är också lägre än förra säsongen. Det är andra året med täthet och reproduktion betydligt under medelåret.  2017 är ett lågår med en låg täthet av ripa, begränsningar av tillåtet jakttryck sker därför.

Vi får även rapporter att storleken på ripkycklingarna variera men det är generellt väl utvuxna kycklingar. Jägarna uppmanas uppvisa jaktetik.

 

2016 års ripinventering

Genomfördes under första och andra helgen i augusti.

Vi kan dock konstatera att tätheten är lägre än förra jaktåret. Reproduktionen har inte varit lika hög som förra säsongen. Det är ett år med täthet och reproduktion under medelåret, det är dock inget riktigt lågår.

Vi får även rapporter att storleken på ripkycklingarna variera men det är generellt väl utvuxna kycklingar.

Ripinventering 2016

2015 års ripinventering

Ripinventering 2015.pdf

Genomförs under första och andra helgen i augusti. Analysen av inventeringsresultatet är inte helt klar. Figur läggs ut här på hemsidan så snart datan är analyserad.

Vi kan dock konstatera att tätheten är god, kanske med en mindre minskning jämfört med förra jaktåret. Reproduktionen har inte varit lika hög som förra säsongen, det finns dock en hel del äldre fågel från tidigare säsonger.

Vi får även rapporter att storleken på ripkycklingarna varierar. En del kycklingar är väl utväxta men det finns även mindre kycklingar antagligen från omlagda kullar. Jägarna manas att uppvisa etisk jakt och inte överskjuta kullar.

2014 års ripinventering

Ripinventering 2014.pdf

Årets inventeringar genomfördes som vanligt de första två veckorna i augusti. Förhållandena var tämligen goda, dock var det varmt under vissa av inventeringsdagarna vilket givetvis påverkar hundarnas prestanda. Detta hanteras dock när beräkningarna av populationsdata genomförs.  

Resultaten har nu kommit och visar att en fortsatt ökning av har skett under 2014 ripbeståndet i inventeringsområdena både i södra och norra delen av länet. Från mycket låga siffror under 2012, en ökning 2013 så ligger årets tätheter på siffor med goda beståndstätheter inför årets jaktsäsong. Detta förklaras framförallt av en mycket bra föryngring med stora kullar av ungfågel. Få och stora kullar innebär vanligen att det är lättjagat (lätt att hitta stora kullar jämfört med ensamma fåglar eller mindre ansamlingar av fåglar).

Årets beståndssiffror ger en god grund för ripbestånden de kommande åren men förutsätter ett jägarmässigt uppträdande. Ripjägarna uppmanas att visa en bra jaktetik och lämna delar av kullarna.

2013 års ripinventering

Årets invernteringar genomfördes som vanligt de första två veckorna i augusti.

Resultaten har nu kommit och läggs ut i bifogad fil (se länk höger kant). Resultaten visar att en återhämtning har skett frö ripbeståndet i inventeringsområdena både i södra och norra delen av länet. Från mycket låga siffror under 2012 ligger årets tätheter återspeglar ett normalår (medelår).

2012 års ripinventering

Årets inventeringsresultat visar på en färre ripor jämfört med 2011. Ripkullarna består av få fåglar och vissa kycklingar är sent kläcka och småvuxna. Länsstyrelsena anpassar det tillåtna jakttrycket till ripbeståndens storlek. I år kommer därför det högst tillåtna jakttrycket (antalet jaktdagar/kvadrat kilometer) att sättas lägre jämfört med 2011.

På grund av tekniska problem har inventeringsresultaten inte kunnat sammanställa i en figur såsom tidigare år. Detta kommer så snart applikationen är åtgärdad.

2011 års ripinventering

Ripinventering har även i år genomförts i tre områden i början-mitten av augusti. Inventeringen 2011 visar en fortsatt positiv utveckling på ripbeståndet i alla delar av länet. Föryngringen har varit god med i genomsnitt stora kullar.  Stora kullar men förhållandevis få vuxna ripor gör att riporna kommer att vara klumpvis fördelade på fjället och det i delar av fjället finns få men stora kullar. Det är därför viktigt att ripjägarna visar jaktetik och försiktighet så att varje kull beskattas med sans.

2010 års ripinventering

Ripinventering har genomförts i tre områden i början-mitten av augusti. Inventeringen 2010 visar en positiv utveckling på ripbeståndet framförallt i södra och mellersta delen av länet. Föryngringen har varit god med i genomsnitt stora kullar. DOCK måste man vara medveten om att 2008 och 2009 varit verkliga lågår och att riptätheten fortfarande är låg.

Situationen inför jaktsäsongen med få men stora ripkullar gör att det är viktigt att ripjägarna visar jaktetik och försiktighet så att varje kull beskattas försiktigt.

2009 års ripinventering

Inventeringen 2009 visade att ripbestånden fortfarande var svaga. Reproduktionen har dock varit positiv med kullstorlekrar över normalstorlek.

Inventeringsresultat för Västerbotten hittar du på länk till höger