Småviltsjakt på statens mark

I Västerbottensfjällen erbjuds jakt på ca 1,1 miljoner hektar, dels i renodlad fjällmiljö med jakt på dalripa och fjällripa, dels i skogslandet med jakt på skogsfågel som tjäder och orre.


Upplåtelse sker med stöd av rennäringslagen och rennäringsförordningen. Hänsyn till renskötseln är därför grunden för jakten. Hänsyn till miljön och andra intressen finns också med i regelverket som närmare beskrivs i villkor för jakten där du finner mer detaljer om fjälljakten.

På förekommen anledning upprepas att hundträning jämställs med jakt och följer samma regler som jakten och kan påbörjas tidigast 25 aug

Småviltsjakten säsongen 2017/2018

Nya regler för småviltsjakt på statlig mark.

I vår träder den nya förordningen om förtur i småviltsjakt i kraft. Länsstyrelserna i Norrbotten, Västerbotten och Jämtland har tillsammans med Jordbruksverket enats om hur den nya lagen ska tillämpas.

Enligt ett regeringsbeslut förändras rennäringsförordningen så att jägare bosatta i Sverige får företräde till jakt på statlig mark. Beslutet träder i kraft 1 april 2017.

De tre länsstyrelserna i Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands län har i samråd med Jordbruksverket enats om inriktning. Den nya förordningen kommer tillämpas enligt följande under 2017/18:

 • Småviltjakt på statens mark ovan odlingsgränsen samt på renbetesfjäll ska upplåtas till jakt för fast bosatta i Sverige (och svenska medborgare) samt jägare med närmare anknytning till Sverige – det vill säga äger fastighet i Sverige, har anställning i Sverige eller bedriver näringsverksamhet i Sverige.
 •  Småviltjakt på statens mark ovan odlingsgränsen samt på renbetesfjällen upplåts till övriga efter den 15 september.

Vad innebär detta?

 • För jägare fast boende i Sverige) sker ingen förändring från tidigare år. Svenska medborgare som är bosatta utomlands måste ansöka om rätt att jaga.
 • Jägare som inte är fast bosatta i Sverige men har nära anknytning till Sverige kan ansöka om möjlighet att lösa jaktkort från den 25 augusti.
  Här finns information om de nya reglerna samt ansökningsblankett.
 • Efter den 15 september innebär förslaget samma regler för jakt som gäller idag.

Följande gäller för dig som tänker ansöka om möjlighet till jakt mellan 25/8 – 15/9:

 • Handläggning av ansökningar sker från 1 april. Då förordningen träder i kraft 1 april kan handläggning av ansökningar inte påbörjas före detta datum.
 • Ansökningarna ska lämnas in på svenska, norska, danska eller engelska. Handlingar ska vara översatta till svenska/skandinaviska eller engelska.
 • För att göra handläggningen effektiv är det viktigt att ansökningarna är kompletta. Handlingar som inte är kompletta återsänds till sökande för komplettering. Ansökningar som inte kompletterats inom lagstadgad tid avvisas.
 • Jägare som önskar förhandsboka småviltsjakt vid lokal samordning av småviltsjakten i Vindelfjällen (via Sorsele kommun) ska ansöka senast 15 april för att beslut om rätt till småviltsjakt för annan än jägare fast boende i Sverige ska vara klara 15 maj när förhandsbokning öppnar.
 • Länsstyrelserna kan inte garantera att ansökningar som inkommer efter 1 juni kan hanteras innan jaktstart.

Hanteringen av de nya reglerna kommer att utvärderas efter säsongen 2017/2018.  Skulle de av regeringen uppsatta målen inte nås kan villkoren komma förändras inför kommande jaktår.

Försäljning av jaktkort

Start för försäljning av jaktkort sker som alltid med början 20 augusti. Årskortsförsäljning med start någon dag tidigare (aktivering av årskort möjlig 20 augusti).

Köp och aktivera jaktkort på natureit.se

Du kan köpa jaktkort via  www.natureit.se där du även aktiverar jaktdagar och viltrapporterar. Försäljning av jaktdagar, aktivering av dagar kommer att starta 20 augusti kl 10.00 2017.

Ett par förändringar har skett vad gäller återförsäljare. Sorsele Camping säljer inte jaktkort längre. I Tärnaby/Hemavan så kommer inte Tärna sport att sälja jaktkort. Ny återförsäljare av småviltjakten på statens mark ovan odlingsgränsen är Cykel och Fiske i Hemavan.

Här hittar du övriga försäljningsställen av jaktkort

System

Systemet för småviltsjakt i Västerbottens län bygger på följande grundfundament:

 • Dalgångsorienterade försäljningsställen med hög servicenivå och hög informationsprofil
 • Samebyvis indelning i för närvarande 154 naturgivna områden
 • För Sorsele kommun gäller särskilda villkor 
 • Områden med stor renförekomst avstängs från jakt (information via Internet med 5 dagars  framförhållning)
 •  Jakttrycksbegränsning till visst antal jaktmandagar/km2 inom varje område
 • Dagkort 275kr
 • Årstillstånd 800kr, för fjällkommunbor 
 • Länskort för länsbor 1500 kr 
 • Årlig ripinventering med uppföljning inom tre representativa jaktområdenr 
 • Försäljning av jaktkort kan starta 20 augusti

Viltrapportering

Efter genomfört jakttillfälle ska viltrapportering ske innan ny jakt genomförs. Viltrapportering ska ske inom 14 dagar efter jakten. Viltrapportering sker via den länsstyrelsegemensamma hemsidan: www.natureit.se

Jaktcamper

Tältning inom samma kilometerruta mer än fyra nätter i följd, liksom uppställning av tält – ett eller flera – med en större sammanlagd bottenyta än 18 kvadratmeter kräver Länsstyrelsens godkännande.

Jakträtten kan gå förlorad om man utnyttjar en jaktcamp som inte har giltigt tillstånd. Jaktcamper anmäls till Länsstyrelsen senast ett dygn i förväg.

Blankett för anmälan jaktcamp