Åteljakt på björn

Att jaga med åtel innebär att placera ut föda vid en åtelplats och bedriva jakten där. Det finns ett antal regler kring hur åteljakt får gå till.

Så gör du om du vill jaga björn på åtel

Villkoren för åteljakten 2017 återfinns i Länsstyrelsens beslut om licensjakt efter björn i Västerbottens län 2017, dels under Villkor 4 (sida 2) och dels i Bilaga 2 (sidorna 23-24).

Beslut licensjakt björn Västerbotten 2017 komplett.pdf


        OBS!

  • Spårupptag med hund vid åtel är inte längre tillåtet. Detta efter ett beslut från Naturvårdsverket.
  • Användning av fisk som åtelmaterial är inte längre tillåtet. Detta efter beslut från Jordbruksverket.

Om du vill jaga vid någon annans åtel

  • Du behöver åtelansvariges medgivande.
  • Du bör ha läst och förstått villkoren för åteljakt på björn.
  • Du ska dokumentera vad du gör vid åteln och lämna dokumentationen till åtelansvarig person.

Anlägga en egen åtel

Åtelansvarig

Du blir åtelansvarig person för din åtel. Detta innebär bland annat att du har ansvaret för att åteln följer villkoren angående placering och vilket material som får användas.

Du behöver markägarens tillstånd. På statens mark ovan odlingsgränsen även medgivande från berört älgjaktlag och från samebyn.

Placering

Välj ett lämpligt ställe för din åtel.

Avståndet till närmaste permanent bebodda hus, till fritidshus som har sophämtning, till åtel avsedd för viltskådning och till permanent anlagd och skyltad campingplats ska vara minst 2000 m. Den åtelansvarige ska kontakta eventuella andra personer som under perioden 15 juli– 31 oktober 2017 tillfälligt bor inom 2000 m från åteln och upplysa dessa personer om åtelverksamheten.

Avståndet till väg (även skogsbilväg) ska vara minst 200 m.

Avståndet till vandringsled ska vara minst 500 m.

Åteln ska ej vara synlig från väg eller vandringsled.

Åteln ska anmälas till Länsstyrelsen. Anmälan ska göras skriftligt via vanligt brev (Länsstyrelsen Västerbotten, 901 86 Umeå) eller e-post (vasterbotten@lansstyrelsen.se).

Anmälan måste ha kommit in till Länsstyrelsen i god tid innan du börjar lägga ut åtelmaterial.

Anmälan ska innehålla namn, adress och telefonnummer till den åtelansvarige (helst både fast och mobil), vilken kommun det gäller, exakta koordinater för åtelns placering samt datum för när åtling ska påbörjas.

Åtelmaterial

Som åtelmaterial får användas vilt och slaktrester från vilt från samma eller angränsande kommun, oförädlat vegetabiliskt material eller mindre förädlade vegetabiliska produkter avsedda för utfodring av djur. Rester från tamdjur får inte användas (till tamdjur räknas även ren). Kött från rovdjur får ej användas som åtelmaterial på grund av risk för spridning av parasiter. 

Vid åtling med större vilt får en (1) djurkropp läggas ut. Mängden åtelmaterial av annat slag (inklusive mindre vilt, viltslaktrester etc.) får uppgå till högst 25 kg per vecka. 

Tänk på att lockmedel/doftämnen endast får användas om de är syntetiska, om de är tillverkade av växtextrakt eller om de är framställda i Sverige av material från vilda svenska djur.  

Åtelmaterial får läggas ut från och med den 15 juli 2017 till den dagen då sista tilldelade björnen fälls eller, i det fall inte alla tilldelade björnar fälls, till och med 15 oktober 2017. Senast den 25 oktober 2017 eller tio dagar efter att sista björnen har fällts ska allt åtelmaterial vara bortplockat och åtelplatsen återställd till ett sådant skick att björnar inte förväntas lockas dit.

Dokumentation

Var och en som bedriver åteljakt på björn ska dokumentera och rapportera sin verksamhet.

Om flera personer bedriver jakt vid samma åtel ska åtelansvarig sammanställa samtliga personers dokumentation.

Dokumentationen ska följa befintlig rapportmall (Bilaga 6).

Dokumentationen ska lämnas av åtelansvarig till Länsstyrelsen senast den 15 november 2017. 

 Resultat från 5 års åteljakt

Under åren 2010 - 2015 har åteljakt på björn i Västerbotten bedrivits. Syftet var under de inledande åren bl.a. att undersöka vilket intresse som fanns för denna jaktform, hur fråmgångsrik denna jakt skulle bli och om det skulle uppstå några problem. Erfarenheter och resultat från åteljaktsförsöket har presenterats i dessa rapporter.

Rapport åteljakt 2015 Västerbotten .pdf

Rapport åteljakt 2014 Västerbotten.pdf

Rapport åteljakt 2013 Västerbotten.pdf

Rapport åteljakt 2012 Västerbotten.pdf

Rapport åteljakt björn Västerbotten 2011

Rapport åteljakt björn Västerbotten 2010.pdf 

Rapport-åteljakt-björn-2011-Sverige.pdf