Vattenavgiftsmedel

Den som vill bedriva en vattenverksamhet är skyldig att utan ersättning vidta åtgärder som kan behövas till skydd för fisket i det vatten som berörs av vattenverksamheten eller i angränsande vattenområde.

Till sådana åtgärder hör anläggningar för fiskens framkomst (fiskvägar med mera), framsläppande av vatten (minimitappningar), utsättningar av fisk med mera.

Istället för skyldighet att vidta åtgärd får miljödomstolen, eller länsstyrelsen, om det är lämpligare, fastställa en särskild avgift för främjande av fisket inom det vatten som berörs av vattenverksamheten eller i angränsande vattenområde.  

Länsstyrelsen bedömer och beslutar om vattenavgiftsmedlen. Ansökan om medel samordnas ofta av fiskeansvarig på kommunen.