Fiskutsättningar

Alla utplanteringar och flyttningar av fisk och kräftor kräver tillstånd från länsstyrelsen. Syftet med tillståndsplikten är dels att undvika spridning av sjukdomar och dels att förhindra en oönskad spridning av fisk- och kräftarter.

Olika fiskar har dessutom skilda krav på livsmiljö och passar inte i alla vatten. Länsstyrelsen avgör om utplantering är lämplig och lämplig fiskart med rätt ursprung används vid utplantering.

Normalt sett ger inte utplanteringar av en art som redan är etablerad i ett vattenområde någon effekt. Istället finns det som regel en biologisk förklaring till att arten inte är talrikare och en utplantering av fler fiskar ger ingen effekt.  Istället för utplanteringar av fisk eller kräftor kan exempelvis biotopförbättrande åtgärder genomföras. Genom sådana åtgärder ges möjlighet för fisk och kräftor att skapa självreproducerande livskraftiga bestånd utan att det krävs utsättningar år efter år. Även vid utsättning av nya fiskarter är det svårt att erhålla långsiktiga positiva effekter eftersom det oftast finns en biologisk förklaring till varför inte den berörda arten redan finns i vattenområdet.

Tillstånd till utplantering och flyttning av fisk

Ansökan om tillstånd till utplantering av fisk 

Vid prövningen tas bl.a. hänsyn till arter som är upptagna på listan över hotade arter eller som är klassade som hänsynskrävande. Exempel på sådana arter är öring och flodkräfta. Vid prövningen kontrolleras var arterna finns och hur en eventuell utplantering av den ansökta arten kan påverka de i området existerande arterna. På ansökan skall framgå varifrån fisken eller kräftorna skall hämtas. Odling som levererar skall vara fri från smittsamma sjukdomar. Fiskhälsan AB har listor över hälsokontrollerade fisk- och kräftodlingar. Att hälsokontrollera odlingarna där fisk eller kräftor hämtas ifrån är viktigt för att inte sprida oönskade arter eller sjukdomar i vår natur. Fiskeriverket har utfärdat föreskrifter för vilka arter man kan få plantera ut och i vilka områden samt vilka arter man under inga omständigheter får plantera ut (FIFS (2001:3)).

Ett tillstånd gäller aldrig längre än ett år från beslutsdatum och på den tillståndsgivna mängden fisk eller kräftor som står angivet i beslutet. Man får dela upp utplanteringen i omgångar bara utplanteringen har ägt rum inom den tid som finns angivet i beslutet. Att söka ett utplanteringstillstånd är kostnadsfritt.  Ring gärna länsstyrelsen innan ni sänder in ansökan. Då kan vi ge råd om vilka arter som kan vara lämpliga för ert vatten eller för de behov ni vill att utplanteringen skall fylla.

Information om fisksjukdomen BKD

BKD

Sjukdomen BKD (Bacterial Kidney Disease) drabbar laxfisk och förekommer i Europa, Nord- och Sydamerika och i Asien och är en av de vanligast förekommande sjukdomarna i fiskodlingar. Hos drabbad fisk är njuren svälld och visar vita fläckar. Dödligheten varierar med fiskart och anges t.ex. vara ca 5-10 % för regnbåge (upp till 40 % vid stress) och över 80 % för röding. Sjukdomen är ofarlig för människan. Fiskodlingar provtas regelbundet för sjukdomar och om BKD eller annan anmälningspliktig sjukdom konstateras spärras odlingen och levande fisk får inte flyttas till eller från anläggningen. En drabbad odling måste genomgå en grundlig sanering.

Utplantering av fisk är tillståndspliktig

Har man för avsikt att plantera ut fisk är det viktigt att känna till att utplantering av fisk är tillståndspliktig och regleras genom Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2011:13) "om utsättning av fisk samt flyttning av fisk i andra fall än mellan fiskodlingar". Här står bl.a. att "Tillstånd för utsättning eller flyttning av fisk får inte avse fisk med smittsam sjukdom". Därför krävs det tillstånd från länsstyrelsen för alla utplanteringar och flyttningar av fisk och kräftor. Syftet med tillståndsplikten är att undvika spridning av sjukdomar men också för att förhindra en oönskad spridning av fisk- och kräftarter.

Vad händer med mitt beviljade tillstånd?

En odling drabbad av BKD (eller annan anmälningspliktig sjukdom) får inte leverera fisk för utsättning förrän anläggningen efter sanering åter är smittfri. När sjukdomen blir känd återkallar länsstyrelsen alla beviljade utplanteringstillstånd gällande fiskleverans från drabbad odling. För att kunna genomföra planerad fiskutsättning måste därmed nytt tillstånd sökas för att visa att fisk köps från en annan odling, som då självklart måste vara smittfri. Länsstyrelsen får inte assistera med råd om var man kan köpa in fisk för utplantering utan hänvisar till Jordbruksverkets vattenbruksregister där alla odlingar i respektive län listas:

https://www.jordbruksverket.se/etjanster/etjanster/etjansterforutvecklingavlandsbygden/sokvattenbruk.4.4b2051c513030542a92800011259.html

Ytterligare information om fisksjukdomar och utplantering av fisk finns på följande platser:

https://www.havochvatten.se/hav/vagledning--lagar/foreskrifter/register-fiskodling/utsattning-av-fisk-samt-flyttning-av-fisk-i-andra-fall-an-mellan-fiskodlingar-fifs-201113.html

http://www.sva.se/djurhalsa/fisk/sjukdomar-hos-fisk/renibakteriosbkd-bacterial-kidney-disease

http://www.sva.se/djurhalsa/fisk/sjukdomar-hos-fisk

 

Andra tillstånd

Många vill gräva en damm för fisk eller/och kräftor på tomten för att ha till husbehov. Man måste då söka ett tillstånd för att gräva en damm hos Miljöenheten på Länsstyrelsen. I ansökan ska man uppge syftet med att gräva dammen. Att man får tillstånd till att gräva en damm innebär inte automatiskt att man då också har fått ett tillstånd till att plantera ut fisk eller kräftor. Utplanteringstillståndet sökes hos Länsstyrelsens Naturvårdsenhet/Fiske och för att få detta tillstånd gäller samma som ovan. Kontakta någon av vattenhandläggarna på miljöenheten.

Om man dessutom avser att fodra fisken räknas dammen som en fiskodling. All odling av fisk kräver tillstånd. Tillståndet söks hos länsstyrelsen.

Vad är en illegal utplantering?

En utplantering som inte är tillståndsgiven är en illegal utplantering. En icke tillståndsgiven utplantering strider mot Fiskeriverkets förordning (1994:1710) om fiskeet, vattenbruket och fiskerinäringen samt Fiskeriverkets författningssamling (FIFS 2001:3) om odling, utplantering och flyttning av fisk, och är ett brott. Brott mot dessa bestämmelser kan ge upp till sex månaders fängelse. Man kan även bli ersättningsskyldig till berörda fiskerättsägare som vars fiskbestånd påverkats av t.ex. sjukdomar till följd av utplanteringen. Ersättningsbeloppet beräknas på den skada som utplanteringen har orsakat. Beloppet kan således bli stort om ett bestånd av flodkräfta eller lax drabbas av en sjukdom till följd av en illegal utplantering.

Bild på laxrom

Vilka arter vill jag plantera ut?

Normalt sett krävs inga extra utplanteringar av en art som redan finns i ett vattenområde, för att skapa ett livskraftigt bestånd. Om arten redan finns i området finns det som regel en biologisk förklaring till att arten inte är talrikare. Pengarna man använder till att köpa fisk eller kräftor för kan användas bättre genom att genomföra biotopförbättrande åtgärder. Genom sådana åtgärder ges möjlighet för fisk och kräftor att skapa självreproducerande livskraftiga bestånd utan att det krävs dyra utsättningar år efter år.