Fiskevård

Med fiskevård menas åtgärder som exempelvis restaurering av flottningsrensade vattendrag. Men de kanske viktigaste fiskevårdsinsatserna handlar om att utveckla och anpassa fiskeregler till vattnens lokala förutsättningar.

250 fiskevårdsområden och samfällighetsföreningar 

Idag bedrivs fiskevård framförallt av de ca 250 fiskevårdsområden och samfällighetsföreningar m.m. som förvaltar en stor del av länets sjöar och vattendrag.

Fiskevårdsprojekt

Under de senaste 30 åren har stora insatser gjorts i främst länets lax- och havsöringvattendrag. Projekt med fokus på fiskevård och utveckling av fisketurism i Vindelälven och Umeälvens nedre del har genomförts; Från Kust till Fjäll

I ett andra steg har Vindelälvens större biflöden återställs. De senaste åren har stora insatser för återställning i fler större vattendrag startats upp. Lögdeälven, Hörneån, Sävarån, Bureälven och Kågeälven är vatten där restaurering genomförts under de senaste åren.

Finansiering

Länsstyrelsen administrerar och beslutar om vissa ekonomiska medel för fiskevårdsåtgärder. Detta gäller framförallt det statliga fiskevårdsanslaget och vattenavgiftsmedel.

 

Åtgärdsdatabas

I Sveriges vatten genomförs årligen ett stort antal fiskevård och restaureringsåtgärder. Länsstyrelserna handlägger många ärenden med koppling till denna verksamhet och åtskilliga projekt finansieras med statliga anslag framförallt från anslaget för åtgärder i vatten. Centrala myndigheter har ett stort behov av att få en helhetsbild av genomförda åtgärder och användning av statliga medel. Motsvarande behov finns på regional nivå hos länsstyrelserna. För att möta detta behov har en nationell databas för åtgärder i vatten tagits fram av länsstyrelserna i samarbete med centrala myndighetsverk som Havs- och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet. För att på ett effektivt och snabbt sätt kunna föra in uppgifter i åtgärdsdatabasen då ett projekt genomförs har underlagsblanketter tagits fram av Länsstyrelsen. Blanketterna tillsammans med information om hur man fyller i uppgifterna ska gå ut till den som är huvudman för åtgärden, t ex en kommun, som ansvarar för att fylla i blanketterna och förmedla dessa till berörd länsstyrelse. Genom denna arbetsrutin kvalitetssäkras uppgifterna samtidigt som en frekvent uppdatering kan ske i åtgärdsdatabasen.