Bestämmelser i sötvatten

Till skillnad från kusten finns det ingen generell rätt till fritt fiske i sötvatten. Många fiskerättsägare säljer emellertid fiskekort, som ger rätt till sportfiske.

Fiskebestämmelserna kan variera en del mellan områdena, så det är viktigt att man kontrollerar vad som gäller före fisketuren.

Flodpärlmussla

Det är förbjudet att fiska flodpärlmussla.

Kräftfiske

Det är förbjudet att använda redskap för kräftfiske utan desinfektering, om det använts i ett annat vatten. Man får inte heller förvara eller kasta kräftor eller delar av kräftor i annat vatten än där de fångats. Detsamma gäller emballage där kräftor förvarats, eller rengöring av sådant emballage. Särskilda regler gäller för vatten som förklarats kräftpestsmittat av länsstyrelsen. Fiskerättsägarna sätter själva reglerna om man upplåter kräftfiske. Detta kan gälla tider för fisket eller bestämmelser om minimimått.

Ryckfiske förbjudet

Ryckfiske är förbjudet, dvs. sådant fiske där krokarna rycks fast utvändigt på fisken. I övrigt är det inte tillåtet att använda t ex sprängämnen, bedövande eller dödande ämnen, skjutvapen osv. Huggkrok är tillåten för att bärga fisk som fångats med andra redskap.

Lax- och havsöringvattendragen

För vattendrag som har bestånd av lax och havsöring, har Fiskeriverket utfärdat särskilda föreskrifter för sträckan från mynningsområdet upp till första vandringshindret (FIFS 2004:37). Dessa regler sammanfattas nedan.

Minimimått

För några fiskarter gäller minimimått (från nosspetsen till stjärtfenans yttersta spets):  

  • Lax 50 cm
  • Öring 50 cm (undantaget Vindelälven där minimimått är 35 cm)
  • Harr 35 cm
  • Ål 55 cm
  • Gös 40 cm

Sportfiske med handredskap

Sportfiske efter öring är förbjudet 1 september till 14 oktober.

Sportfiske efter lax är förbjudet från den 1 september. I vissa vattendrag får man inte heller fiska lax före den 19 juni.

Endast 1 lax och 1 öring per fiskare och dygn är tillåten. Begränsningen gäller ej odlad (fettfeneskuren) öring. I Umeälven nedströms regleringsdammen vid Norrfors fås när fiske efter öring är tillåtet fångst ske endast av fettfenelippt öring.

Observera - Regler som ytterligare begränsar fisket kan ha införts av de som upplåter fisket.

Särskilda bestämmelser gäller för fiske efter lax i Skellefteälvens huvudvattendrag.

Fler än tre krokar får inte användas vid fiske med utter, släp- eller kastlina.

Fiske med nät och andra redskap

 Fiske med nät, not och fast redskap som i någon del är högre än 1,5 meter är förbjudet 1/5 – 30/6, 1/9 – 31/12, samt från torsdag kl 18.00 till söndag kl 18.00 under tiden 1/7 – 31/8. I Skellefteälven gäller förbudet endast under 1/9 – 31/12.

Vissa undantag från förbuden finns angivna i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:37) och gäller andra arter än lax och öring.  

Nätfiske i fiskådra

Nät får inte läggas bakom anlagt strömhinder, bropelare osv. I varje gren av ett vattendrag där fisken har sin gång ska det finnas en fiskådra i det djupaste vattnet, som lämnas fri från fiskeredskap så fisken kan passera. Fiskådran utgör en sjättedel av vattnets bredd vid det vanligast förekommande lågvattenståndet. Vid vattendragens inlopp och mynning sträcker sig fiskådran med oförändrad bredd 300 meter ut mot det djupaste vattnet.