Fredningsområde Sävarån

Kartbild över fredningsområdet för Sävarån.

Fredningsområdets gräns

En linje från Hästskataudden över Sörtärnögern till Tavastudden.

Fiske efter lax och öring är förbjudet under hela året.

Fiske med fast redskap som i någon del är högre än1,5 meter är förbjudet dels fr.o.m. den l maj t.o.m. den 25 juni, dels fr.o.m. den l september t.o.m. den31 december. För den som inte bedriver yrkesmässigt fiske eller fiske med stöd av särskilt fartygstillstånd gäller förbudet också perioden fr.o.m. den 26 juni till t.o.m. den 30 juni

Restriktionsgräns 1

En linje från Brunören över Bjurens norra spets, Sävartärnögern och Österhällskär till Bergskärsudden.

Fiske med fast redskap som i någon del är högre än1,5 m är förbjudet.

Restriktionsgräns 2

En linje från Kalludden över Vitögerns sydligaste udde och Hästskär till Punktens norra udde och vidare i rak västlig riktning till fastlandet.

Allt fiske är förbjudet med undantag av fiske med ryssjor som inte i någon del är högre än 1,5 meter och sådant fiske med handredskap där fiskemetoden som sådan inte kräver användning av båt.

Länsstyrelsen får efter ansökan medge den som bedriver yrkesmässigt fiske samt den som bedriver fiske med stöd av enskild fiskerätt, och för vars försörjning fisket är av väsentlig betydelse enligt de kriterier för bedömning som framgår av 3 § Fiskeriverkets  föreskrifter (FIFS 1995:23) om kontroll på fiskets område, tillstånd att utan hinder av förbuden fiska efter andra arter än lax och öring med fastredskap och med nät. Länsstyrelsen får besluta om närmare villkor för tillstånd.