Fisketillsyn

I Västerbottens län finns ca 800 fisketillsynsmän fördelade på 350 fiskevårdsområden, föreningar, klubbar m m.

För att få förordnade som fisketillsynsman skall man ha fyllt 18 år, genomgått utbildning samt i övrigt anses vara lämplig för uppgiften. Som regel skall man ha ett uppdrag från en organisation eller dylikt som förvaltar fisket.

Skriftlig ansökan

Ansökan skickas in skriftligen till länsstyrelsen i det län där personen i fråga är folkbokförd. Själva ansökan ska innehålla, förutom personuppgifter, vilket område som förordnandet avser. Är uppdragsgivaren privat (det kan vara en klubb, förening eller ett fiskevårdsområde) behövs underskrift från dennas kontaktperson.

Uppdragsgivaren kan även vara länsstyrelsen själv och då är det fiskets fältfunktion eller länsfiskekonsulenten som beslutar om det finns behov av en tillsynsman i statens vatten.

Om ansökan gäller ett nytt förordnande bifogas utbildningsbeviset. För aktuell utbildningsinformation kontakta Fiskeriverket. Om fler än ett län berörs av fisketillsynen samverkar länsstyrelserna.

På ansökan ska det även framgå inom vilken kommun som tillsynen ska bedrivas. Ett förordnande kan ges i högst 3 år. Vid ett helt nytt förordnande tillhandahåller länsstyrelsen  tjänstetecken (emblem och skylt). Om förordnandet går ut och inte avses att förnyas ska tjänstetecknen skickas in till den länsstyrelse som beslutat i ärendet.

Länsstyrelsen har rätt att återkalla ett förordnande om tillsynsmannen har misskött sig eller på annat sätt uppträtt olämpligt (lagbrott i eller utanför tjänsten eller varit alkohol- eller drogpåverkad i tjänsten). Länsstyrelsens beslut kan överklagas hos Fiskeriverket enligt 51 § Fiskelagen.