Fritidsfiske

Nya regler för försäljning av fisk fångad i havet

Från och med den 7 maj 2011 gäller ett nytt EU-förbud som innebär att det är olagligt för alla fritidsfiskare att sälja sin fisk som är fångad i havet

Den som fiskar från fartyg med stöd av yrkesfiskelicens, fartygstillstånd eller särskilt fartygstillstånd anses bedriva ett kommersiellt fiske och har därmed rätt att sälja fångsten. Övrigt fiske är normalt att betrakta som fritidsfiske och fångsten får då inte säljas.   Den nya lagstiftningen innebär en tydlig skiljelinje mellan fritidsfisket och det kommersiella fisket. För att egenföretagare även framöver ska kunna sälja fisk från vatten där de fiskar med stöd av enskild fiskerätt i havet, har Fiskeriverket infört en möjlighet att bevilja denna grupp fiskare fartygstillstånd även om han eller hon inte har yrkesfiskelicens.  

För att beviljas detta särskilda fartygstillstånd för enskild fiskerätt ställs följande krav på den sökande:

Ska kunna visa att fisket sker med stöd av enskild fiskerätt t.ex. genom att inge handlingar från lantmäteriet och i förekommande fall arrendekontrakt.

-Den fångade fisken ska säljas i näringsverksamhet, d.v.s. den som söker ska ha F-skattesedel.

-Fartyg måste vara registrerat som fiskefartyg i fartygsregistret.

-Den som fiskar måste normalt uppfylla EU:s bestämmelser om in- och utförsel ur fiskeflottan.

-Ansökan om särskilt fartygstillstånd ska göras skriftligen på blankett som tillhandahålls av Fiskeriverket.    

 

Mer information finns på Fiskeriverkets hemsida:  

 Nya regler för försäljning av fisk