Veterinär verksamhet

Länsveterinären har det länsövergripande ansvaret för djurskydd, livsmedel, foder och animaliska biprodukter, smittskydd hos djur och veterinärtillsyn.

Kontroll av djurhälsopersonal

Länsstyrelsen medverkar till en samordning av djursjukvård och djurhälsovård samt utövar tillsyn på länets kliniskt verksamma veterinärer och övrig djurhälsopersonal. Samtliga veterinära arbetsplatser i länet ska verka i enlighet med gällande författningar inom området och i övrigt hålla en acceptabel servicenivå. Den direkta djursjukvården utförs av statliga distriktsveterinärer och privata veterinärer.

Utökat ansvar

Länsstyrelsen har redan tidigare haft ansvaret för tillsynen av antibiotikahanteringen hos de i länet kliniskt verksamma veterinärerna. Sedan årsskiftet 2009/2010 har tillsynsområdet utökats till att gälla all så kallad djurhälsopersonal, det vill säga alla som arbetar med djursjukvård. 

Tillsyn i Västerbotten

Länsveterinären har tillsyn över praktiserande veterinärers verksamhet såväl på djursjukhus som på enskilda djurkliniker och veterinärmottagningar. Länsveterinären har särskilt ansvar för att den statliga distriktsveterinärorganisationen är effektiv.

Varje år kontrollerar Länsstyrelsen ett antal arbetsplatser med djurhälsopersonal. Kontrollen omfattar bland annat journalföring och arkivering, beredskapsfrågor samt hantering av läkemedel och riskavfall.