Vilken myndighet gör vad?

Länsstyrelsen

Länsstyrelsen har till uppgift att i hela länet kontrollera att djuren har det så bra som lagen kräver. Vi kontrollerar kennlar, hund- och kattpensionat, zoobutiker, ridskolor, djurstallar och andra ställen där djur hålls. Vi följer även upp klagomålsärenden från allmänheten.

Länsstyrelsen meddelar också tillstånd eller godkännanden till vissa typer av verksamheter med djur. Det kan gälla anläggningar för offentlig förevisning av djur eller tillstånd för t.ex. ridskolor, uthyrning av stallplatser, hunddagis, hund- och kattavel, zoobutiker och andra typer av djurhållning. 

I frågor av gemensamt intresse samarbetar vi med länets olika veterinärer, kommuner, lantbruksnäringens organisationer, smittskyddsläkaren, smittskyddsinstitutet m fl. Vi informerar och ger svar på frågor från allmänheten, företag, kommuner, massmedia, veterinärer på fältet m.fl. vad gäller våra arbetsområden. Se under interna länkar för att läsa mer hur en djurskyddskontroll går till.

Jordbruksverket

Jordbruksverket är central myndighet beträffande djurskyddsfrågor. Det innebär att de har det övergripande ansvaret för att upprätthålla och utveckla djurskyddet i hela Sverige. De handlägger också alla frågor som rör transport av djur över Sveriges gränser samt CITES- och Artskyddsförordningens frågor. Utöver detta ansvarar Jordbruksverket även för registreringar av hundar och djurtransportörer, kadaverfrågor, avelsfrågor samt frågor rörande foder och vatten. Ytterligare information finns på Jordbruksverkets webbplats, se länk till höger. 

Livsmedelsverket

Livsmedelsverket är den statliga centrala myndigheten för livsmedelsfrågor. De är även arbetsgivare för de besiktningsveterinärer som finns på landets slakterier. Jordbruksverket, Länsstyrelsen och Livsmedelsverket samarbetar när det handlar om besiktningsveterinärernas roll i djurskyddsfrågor. Ytterligare information finns på Livsmedelsverkets webbplats, se länk till höger. 

Naturvårdsverket

Naturvårdsverket hanterar djurskyddsfrågor för våra vilda djur och ansvarar också för frågor som rör artskyddsförordningen och jaktlagstiftningen.

Ytterligare information finns på Naturvårdsverkets webbplats, se länk till höger.  

Polismyndigheten

Polisen utreder misstankar om brott mot djurskyddslagen eller brottsbalken. Polisen är även tillsynsmyndighet över Lagen (2007:1150) om tillsyn över hund och katt. Polisen är en viktig samarbetspartner för Länsstyrelsen. När ett omhändertagande av djur har beslutats är det polisen som utför själva omhändertagandet. Polisen kan ha flera funktioner i ett djurskyddsärende. Det kan exempelvis vara:

  • Handräckning åt Länsstyrelsens personal så att vi kan få tillträde till lokaler där det finns djur eller där det finns misstankar om att djur hålls, även om djurhållaren vägrar släppa in oss eller att djurhållaren inte är anträffbar.
  • Skydd åt Länsstyrelsens personal vid djurskyddskontroll.
  • Verkställa beslut om omhändertagande. Efter Länsstyrelsens beslut ansvarar Polisen för att sälja, på annat sätt överlåta eller avliva omhändertagna djur.
  • Avliva påträffat svårt skadat eller sjukt djur.
  • Besluta om omedelbart omhändertagande av djur. Ett sådant beslut ska underställas Länsstyrelsen.
  • Om en hund påträffas utan märkning och inte har någon ägare registrerad, får polismyndigheten omhänderta den om den är eller kan bli en fara för människor eller andra djur. Om ägaren till en omhändertagen hund inte inom en viss tid låter märka hunden och anmäler sitt ägarskap till det centrala registret får polismyndigheten besluta att hunden ska säljas, skänkas bort eller avlivas.
  • För att hindra att en hund orsakar skada eller avsevärd olägenhet får polismyndigheten, om inte andra, mindre ingripande åtgärder anses tillräckliga, besluta om omhändertagande.

Ytterligare information finns på Polisens hemsida, se länk till höger.

Kommunen

Djurhållning ska ske så att det inte uppstår störningar och olägenheter för människors hälsa eller miljön. Kommunen är tillsynsmyndighet enligt Miljöbalken med syfte att förebygga olägenheter. 

Inom detaljplanerade områden kan det krävas tillstånd från kommunen för att ha häst, get, får, svin, nötkreatur, orm samt pälsdjur och fjäderfä som inte är sällskapsdjur. I kommunens lokala ordningsföreskrifter kan det anges platser där hundar inte får vistas eller ska hållas kopplade. Hästhållning kan medföra störningar i form av allergier, lukt och flugor. Det är därför viktigt att tänka på lokaliseringen i samband med nybyggnation. Vissa kommuner kan ha riktlinjer för lokaliseringsprövning av bebyggelse med hänsyn till hästhållning. För häststallar krävs normalt bygglov.