Djurskydd

häst

Länsstyrelsen ansvarar för djurskyddskontrollen i länet.

Djurskyddet regleras i lagen

I djurskyddslagen (SFS 1988:534) finns bestämmelser om hur djur ska hållas och skötas. Dessa bestämmelser kompletteras genom djurskyddsförordningen, olika föreskrifter samt allmänna råd. Djurskyddslagen gäller för djur som hålls i fångenskap, till exempel lantbruksdjur, sällskapsdjur, tävlingsdjur, djurparksdjur och försöksdjur. En grundläggande bestämmelse i lagen är att djur ska behandlas väl och skyddas mot sjukdomar och onödigt lidande. En annan är att de ska ha möjlighet till ett så naturligt liv som möjligt.

Jordbruksverket har det övergripande ansvaret för att upprätthålla och utveckla djurskyddet i Sverige. I uppdraget ingår att samordna och vägleda länsstyrelsernas djurskyddsarbete.

Djurskyddskontroller

Länsstyrelsen utför djurskyddskontroller runt om i länet. Vi utför både förebyggande kontroller på framförallt lantbrukets djur, men även kontroller när vi får in en anmälan om missförhållanden hos privatpersoner.

Det övergripande syftet med Länsstyrelsens djurskyddsarbete är att djurskyddslagen följs och att djuren har det bra. Om ett djur far illa kan vi besluta att det ska omhändertas. Då måste vi också besluta vad som ska hända med djuret, exempelvis om det ska säljas eller avlivas. Det är polisen som ansvarar för den praktiska hanteringen med djuret och som verkställer länsstyrelsens beslut.

Länsstyrelsen fattar också beslut om djurförbud, till exempel för den som har dömts för djurplågeri eller visat sig uppenbart olämplig att ha hand om djur.

 

Djurskyddet i Västerbotten

Länsstyrelsen bedriver myndighetsutövning inom områdena djurskydd, livsmedel, foder och animaliska biprodukter, djurhälsopersonal samt smittskydd. Länsstyrelsen har sedan 1 januari 2009 ansvar för djurskyddskontrollen i länet. Alla som bedriver verksamhet där lagstiftningen inom något av våra områden blir tillämplig kan bli föremål för kontroll eller tillsyn.

Frågor om lösspringande hundar och katter hanteras av Polisen enligt lagen om tillsyn av hund och katt. Störningar från skällande hundar hanteras av din kommuns miljöenhet som ansvarar för hälsoskyddet.

Om du har frågor kan du ringa till Länsstyrelsens djurskyddstelefon på telefon 010-225 41 22 eller skicka e-post till vasterbotten@lansstyrelsen.se. Djurskyddstelefonen är under vecka 27- vecka 33 öppen mellan kl 9-12. Hur du går till väga om du vill anmäla bristande djurhållning, se under interna länkar.