Kraftsamling för hotade arter

Det lokala naturvårdsarbetet är centralt för att bevara biologisk mångfald. Det är innebörden i den nationella satsning för att uppmärksamma hotade arter och betydelsen av biologisk mångfald som Miljödepartementet, Naturvårdsverket och Länsstyrelserna presenterar. Länets 15 kommunstyrelseordföranden får ett vykort med en för kommunen hotad art och en uppmaning att agera.

Växt- och djurarter dör ut i en oroväckande snabb takt över hela världen. Förlusten av biologisk mångfald har till stor del lokala orsaker, såsom förändrad markanvändning och ohållbart nyttjande av naturresurserna. Åtgärder som ökar skyddet eller det hållbara nyttjandet av biologisk mångfald på lokal nivå har därför stor betydelse.

Miljödepartementet, Naturvårdsverket och länsstyrelserna presenterar nu en nationell samling kring hotade arter. Varje kommun har fått sin egen hotade art att skydda. Ett vykort har personligen skickats till varje kommunordförande från miljöministern.

Utvalda arter för Västerbottens kommuner

Här är några exempel på de arterna som valts ut i Västerbottens kommuner (för den kompletta listan, se länken till höger):


Bombmurkla. Foto: Andreas Garpebring

Bombmurkla (Bjurholm)
På våren kan skogsvandraren få syn på en svamp som inte liknar någon annan. Vissa tycker att den liknar en chokladbakelse. Bombmurklan lever av att bryta ner granbarr på marken. I Västerbottens län känner vi bara till två växtplatser för bombmurkla, där den ena ligger i Bjurholms kommun. Där växer den i granskogssluttning intill Öreälven.

Violett guldvinge
Violett guldvinge. Foto: Per Hedberg

Violett guldvinge (Dorotea)
Violett guldvinge är en relativt liten dagfjäril som flyger bara när det är soligt och svag vind. De vuxna fjärilarna är aktiva från slutet av maj till början av juli då de parar sig och lägger ägg på bladundersidan av ormrot. Den är en slåttergynnad art som minskat mycket kraftigt i Norden på grund av förändrade brukningsformer i odlingslandskapet. Den missgynnas å ena sidan av för hård och/eller för tidig hävd och å andra sidan av igenväxning. Den förekommer främst i blomrika ängsmarker eller vägkanter och i rikkärr.

Flodpärlmusslor
Flodpärlmusslor. Foto: Joel Berglund

Flodpärlmussla (Lycksele)
På latin heter flodpärlmussla Margaritifera margaritifera som betyder pärlbärare. Ända sedan medeltiden har man bedrivit pärlfiske, men nu är flodpärlmusslan helt fredad och pärlfisket förbjudet. Det är inte så konstigt, eftersom man i genomsnitt måste öppna 10 000 musslor för att hitta en riktigt värdefull pärla. I Sverige har flodpärlmusslan försvunnit från ungefär en tredjedel av de vattendrag där den fanns för 50 år sedan. I Västerbotten finns fortfarande flodpärlmussla kvar i flera åar och älvar.