Fridlysta arter

Mer än 300 växt- och djurarter är fridlysta i hela landet. Utöver dessa är cirka 50 arter fridlysta i ett eller flera län. Fridlysningen av en växt- eller djurart innebär oftast att arten skyddas mot plockning, dödande och infångande.

Blåsippor 

Varför fridlyser man arter?

Vissa arter är bara fridlysta i ett eller några län, några är fridlysta i hela Sverige. Fridlysning beslutas av regeringen om det finns risk för att en växt- eller djurart försvinner eller utsätts för plundring. En art kan till exempel fridlysas om den riskerar att försvinna på grund av att den är sällsynt och samtidigt attraktiv för insamling hos allmänheten. Vissa hotade arter är inte intressanta för allmänheten, men så sällsynta att enstaka insamlingar av samlare eller specialister kan skada populationen allvarligt. Även arter som är relativt vanliga kan behöva skydd om de är föremål för omfattande plockning eller uppgrävning.

Fridlysningsbestämmelserna finns i 8 kapitlet i miljöbalken och i artskyddsförordningen. Exempel på arter som alltid är fridlysta är bland annat alla vilda orkidéer, grodor, paddor, ödlor, huggorm, hasselsnok och snok. I Västerbotten är blåsippan alltid fridlyst.

Alla vilda fåglar och djur är fredade enligt jaktlagen och jaktförordningen , med undantag för vissa möjligheter till skyddsjakt och att det under vissa tidert av året råder jakttider för en del arter.

Lär dig mer om fridlysning hos Naturvårdsverket och se listan över alla fridlysta arter i artskyddsförordningen.

Söka dispens från fridlysningen

Länsstyrelsen kan besluta om dispens från fridlysningen om det inte finns någon annan lämplig lösning och under förutsättning att det inte bedöms påverka bevarandet av arten negativt. Om du ska vidta en åtgärd eller genomföra en verksamhet som kan skada fridlysta arter så måste du ansöka om dispens hos Länsstyrelsen.

Om du vill söka dispens skicka en ansökan om vad som ska göras, vilken art som påverkas, hur beståndet kommer att påverkas och om man planerar några kompensationsåtgärder. Skicka dessutom med en karta över området som kommer att påverkas.