Åtgärdsprogram för hotade arter

En viktig uppgift för Länsstyrelsen är att arbeta för att bevara rödlistade arter. För de arter som är särskilt hotade tas speciella åtgärdsprogram fram och genomförs. Några av de arter vi jobbar med på Länsstyrelsen i Västerbottens län är utter, elfenbenslav, strandsandjägare och fjälltaggsvampar. För bland annat fjällräv, vikare, ishavshästsvans, pilgrimsfalk har vi dessutom ett nationellt ansvar för åtgärdsprogrammen.
Logga för åtgärdsprogrammet för hotade arter

Nationell satsning på hotade arter

Länsstyrelsen har länge arbetat med rödlistade arter på olika sätt. Från och med 2004 genomförs en nationell storsatsning för att bevara hotade arter i Sverige. Detta kommer att innebära att Länsstyrelsens insatser för bevarande av arter kraftigt förstärks. Satsningen går till stor del ut på att ta fram och genomföra åtgärdsprogram för hotade arter.

Del av miljömålen

I flera av de 16 miljömål som riksdagen antagit finns inskrivet att åtgärdsprogram för särskilt hotade arter ska finnas och ha påbörjats senast 2005. Det 16 miljömålet, ett rikt växt och djurliv, handlar också nästan helt och hållet om åtgärdsprogramarbetet. Det är alltså bråttom att ta fram dessa åtgärdsprogram. För att få bättre fart på både framtagandet och genomförandet av de åtgärdsprogram som behövs har Naturvårdsverket tecknat avtal med länsstyrelserna om att de ska utföra en stor del av arbetet. Från och med 2004 har därför varje länsstyrelse en särskild koordinator för åtgärdsprogram för hotade arter.

Åtgärder ute i naturen

Dessutom finns särskilda medel att söka för åtgärder i naturen. Det kan gälla inventering och skötselinsatser som inte täcks in av ordinarie reservatsskötsel och EU:s miljöstöd. Varje Länsstyrelse får dessutom ett nationellt ansvar för åtgärdsprogrammet för vissa arter. De arter som Länsstyrelsen i Västerbottens län ansvarar för är fjällräv, brunbjörn, vikare, pilgrimsfalk, ishavshästsvans, grangytterlav och rödlistade nateväxter i sötvatten.

Nästan 60 arter i Västerbotten

Det är inte alla rödlistade arter som ska få åtgärdsprogram, utan bara de som är i särskilt behov av riktade åtgärder för sin överlevnad i Sverige. Totalt omfattar satsningen på de hotade arterna 210 program och över 500 arter. Av dessa finns nästan 60 arter i Västerbottens län, och det är sammanlagt cirka 40 åtgärdsprogram som kommer att beröra oss i Västerbotten.