Uppstoppade och döda djur

Det finns regler för hur du får hantera och handla med döda djur och delar av döda djur. Det är viktigt att första ta reda på vad som gäller innan man handlar med tex uppstoppade djur då okunskap inte är ett giltigt skäl till att slippa straff.
Nacke av djungeltupp

Om du hittar dödda djur i naturen

Om du hittar ett djur som tillhör någon av de arter som tillfaller staten (Statens vilt) ska det lämnas till Polisen. Exempel på arter är gråspett, örnar, falkar, utter fjällräv, björn och lo som alla finns i Västerbotten. Polisen skickar sedan djuret till Naturhistoriska riksmuseet. Om man hittar ett statens vilt kan man ansöka om att få behålla delar eller hela djuret.

Hittar du ringmärkta fåglar bör du kontakta Ringmärkningscentralen på Naturhistoriska riksmuseet.

Information som vad du ska göra om du hittar döda fladdermöss finns på Naturvårdsverkets webb.

Djur som inte är Statens vilt tillfaller markägaren. Det kan behövas intyg vid försäljning, köp, byte och annonsering. För att sälja europeiska fåglar eller arter markerade med N eller n i artskyddsförordningen krävs intyg från Naturvårdsverket, utom för A-listade arter där det istället krävs CITES-intyg från Jordbruksverket.

Markägaren kan utan intyg skänka bort det upphittade djuret till dig. Du kan sedan anlita en konservator med verksamhetstillstånd för att stoppa upp djuret.

Exempel: Om din granne skänker dig en död talgoxe kan du anlita en konservator med verksamhetstillstånd för att stoppa upp fågeln åt dig. Om du sedan vill sälja talgoxen måste du söka undantag från försäljningsförbudet  hos Naturvårdsverket. Om du får en pärluggla, som är A-listad, måste du istället ha CITES-intyg från Jordbruksverket för att sälja den.

Verksamhetstillstånd för konservator

För att yrkesmässigt eller i förvärvssyfte preparera hela eller delar av vissa arter krävs tillstånd från Länsstyrelsen enligt artskyddsförordningen. Tillstånd för preparering krävs för följande arter:

  • fåglar som lever vilt inom EU
  • vilda svenska däggdjur djur och växter som är markerade med n eller N i bilagan till Artskyddsförordningen
  • djur och växter som finns med i bilaga A eller B i EU:s CITES-förordning

För att få tillstånd måste man också ha en lämplig lokal som man beskriver i ansökan. Enklaste sättet att söka tillstånd för prepareingsverksamhet är att använda E-tjänsten eller Länsstyrelsens blankett. Prövningsavgiften är 700 kr och betalas samtidigt som ansökan lämnas in.

Att köpa uppstoppade djur från konservator

Försäkra dig om att konservatorn har verksamhetstillstånd. Konservatorn måste kunna visa att djuret är åtkommet på ett laglig sätt. För A-listade djur ska det finnas CITES-intyg från Jordbruksverket och för statens vilt ska det finnas en överlåtelsehandling från Naturvårdsverket. För övriga djur gäller att konservatorn ska ha markägarens medgivande om att djuret åtkommits lagligt på markägarens område.

Uppstoppade djur från dödsbon

Uppstoppade djur och fåglar ingår ibland i dödsbon. Då är det viktigt att tänka på att det är förbjudet att sälja vissa djur, tex. rovfåglar. Det är heller inte tillåtet att annonsera om, byta eller köpa sådana djur. Det gäller europeiska fåglar eller arter markerade med N eller n i artskyddsförordningen, som ska ha intyg från Naturvårdsverket om det inte är A-listade arter som istället ska ha CITES-intyg från Jordbruksverket.

Man får skänka bort djuren. Då är det viktigt att man skriver ett tydligt gåvobrev där det framgår vem som skänker och vem som tar emot djuret, vilket datum och att det inte görs mot betalning eller tjänster.