Uppstoppade / Döda djur

Det finns regler för hur du får hantera döda djur och delar av döda djur.

Om du hittar döda djur i naturen

Den som påträffar ansamlingar av döda fåglar ska genast ringa Länsstyrelsen, 090-10 70 00.  Annan tid än kontorstid, kontakta SOS Alarm, tel 0910-140 25, eller Statens Veterinärmedicinska Anstalt, tel 018-67 40 00. Mer information finns på www.fagelinfluensa.info, www.sjv.se och www.sva.se  Läs även mer på länsveterinärens webbsida.

Om du hittar ett djur som tillhör någon av de arter som tillfaller staten (Statens vilt) ska det lämnas till Polisen. De skickar sedan djuret till Naturhistoriska riksmuseet. 

Hittar du ringmärkta fåglar bör du kontakta Ringmärkningscentralen på Naturhistoriska riksmuseet.

Information som vad du ska göra om du hittar döda fladdermöss finns på Naturvårdsverkets webb.

Djur som inte är Statens vilt tillfaller markägaren. Det kan behövas intyg vid försäljning, köp, byte och annonsering. För att sälja europeiska fåglar eller arter markerade med N eller n i artskyddsförordningen krävs intyg från Naturvårdsverket, utom för A-listade arter där det istället krävs CITES-intyg från Jordbruksverket. Markägaren kan utan intyg skänka bort det upphittade djuret till dig. Du kan sedan anlita en konservator med verksamhetstillstånd för att stoppa upp djuret.

Exempel: Om din granne skänker dig en död talgoxe kan du anlita en konservator med verksamhetstillstånd för att stoppa upp fågeln åt dig. Om du sedan vill sälja talgoxen måste du söka undantag från försäljningsförbudet (25 § artskyddsförordningen) hos Naturvårdsverket. Om du får en pärluggla, som är A-listad, måste du istället ha CITES-intyg från Jordbruksverket för att sälja den.

Verksamhetstillstånd för konservator

För att yrkesmässigt eller i förvärvssyfte preparera hela eller delar av vissa arter krävs tillstånd från Länsstyrelsen enligt 35 § i Artskyddsförordningen (2007:845).

Tillstånd för preparering krävs för följande arter: 

  1. fåglar som lever vilt inom EU
  2. vilda svenska däggdjur djur och växter som är markerade med n eller N i bilagan till Artskyddsförordningen
  3. djur och växter som finns med i bilaga A eller B i EU:s CITES-förordning (338/97)

För att få tillstånd måste man också ha en lämplig lokal som man beskriver i ansökan. Använd Länsstyrelsens blankett. Prövningsavgiften är 700 kr.

Krav på verksamhetsutövaren

Till verksamhetstillståndet kopplas en rad krav. Den som fått tillstånd ska föra förteckning över de djur som tillståndet omfattar. I förteckningen ska också noteras antal, art, uppgifter om leverantör och köpare samt uppgifter om djuret tagits från naturen och hur det gick till. Förteckningen ska finnas tillgänglig vid en eventuell inspektion från Länsstyrelsen.

Senast den sista februari varje år ska den som fått tillstånd lämna in en årlig redovisning till Länsstyrelsen. Den ska innehålla det sammanlagda antalet djur av varje art som hanterats i verksamheten under det närmast föregående kalenderåret. Det ska också framgå hur många av exemplaren som levt i vilt tillstånd. Redovisningen behöver bara omfatta de arter som omfattas av tillståndet. Se förteckningsmall för preparering till höger. 

Att köpa uppstoppade djur från konservator

Försäkra dig om att konservatorn har verksamhetstillstånd. Konservatorn måste kunna visa att djuret är åtkommet på ett laglig sätt. För A-listade djur ska det finnas CITES-intyg från Jordbruksverket och för statens vilt ska det finnas en överlåtelsehandling från Naturvårdsverket. För övriga djur gäller att konservatorn ska ha markägarens medgivande om att djuret åtkommits lagligt på markägarens område.

Uppstoppade djur från dödsbon

Uppstoppade djur ingår ibland i dödsbon. Då är det viktigt att tänka på att det är förbjudet att sälja vissa djur, tex. rovfåglar. Det är heller inte tillåtet att annonsera om, byta eller köpa sådana djur. Det gäller europeiska fåglar eller arter markerade med N eller n i artskyddsförordningen, som ska ha intyg från Naturvårdsverket om det inte är A-listade arter som istället ska ha CITES-intyg från Jordbruksverket. Man får skänka bort djuren.

Det finns vissa undantag från försäljningsförbudet, t.ex. om man kan visa att djuret har tagits från naturen på ett lagligt sätt före den 1 januari 1999.

Kontakta Jordbruksverket om djuret är A-listat och Naturvårdsverket om intyg från försäljningsförbudet i 25 § artskyddsförordningen.

Statens vilt

Särskilt värdefulla eller hotade djur är statens vilt. Statens vilt räknas upp i 33 § jaktförordningen. Som exempel kan nämnas gråspett, örnar, falkar, utter, fjällräv, björn och lo som alla finns i Västerbotten. En komplett lista finns under sidan Artskydd/CITES.

Om man hittar ett dött Statens vilt ska det lämnas till Polisen som skickar djuret vidare till Naturhistoriska riksmuseet eller till Statens Veterinärmedicinska Anstalt. Naturvårdsverket beslutar vad som ska ske med djuret om Statens Veterinärmedicinska Anstalt eller Naturhistoriska riksmuseet inte vill eller har möjlighet att behålla det. Den som hittat djuret kan ansöka om att få behålla delar av det, till exempel pälsen.