Verksamhetstillstånd för handel och preparering av levande djur

Verksamhetstillstånd för handel

För att yrkesmässigt eller i vinstsyfte handla med hela eller delar av vissa arter krävs tillstånd från Länsstyrelsen enligt artskyddsförordningen.Tillstånd till handel krävs för följande arter:

  • levande fåglar inklusive ägg med embryo som lever vilt inom EU
  • djur och växter som är markerade med n eller N i bilagan till Artskyddsförordningen

  • djur och växter som finns med i bilaga A eller B i EU:s CITES-förordning

Odlade växter är undantagna från dessa regler.

Verksmahetstillstånd krävs för handel med pyton- och boaormar, alla landsköldpador och de flesta papegojor. Tillståndet söker du hos Länsstyrelsen genom att använda E-tjänsten eller blanketten. Prövningsavgiften är 700 kr och betalas samtidigt som ansökan lämnas in. Du behöver också tillstånd enligt djurskyddsförordningen. Information om vad som gäller vid handel med hotade arter finns i broschyren i högra marginalen.

Verksamhetstillstånd för djurpark

För att i en djurpark förevisa djur av vilda arter krävs tillstånd från Länsstyrelsen enligt artskyddsförordningen. En djurpark är en permanent anläggning där levande djur av vilda arter förvaras i syfte att förevisas för allmänheten under minst sju dagar per år.

Som djurpark finns det många krav som man som verksamhetsutövare måste leva upp till. I artskyddsförordningen är det främst § 49 som är det som reglerar villkoren för djurparker. Verksamheten behöver dessutom tillstånd för vilthägn och tillstånd enligt djurskyddsförordningen. Vilthängstillståndet hanteras ofta tillsammans med själva djurparkstillståndet enligt artskyddsförordningen medan tillstånden enligt djurskyddsförordningen många gånger hanteras av länsstyrelsens länsveterinär.

Tillståndet söker du enklast genom att använda E-tjänsten eller blanketten. Prövningsavgiften är 700 kr för djurparkstillståndet och 5 700 kr för vilthängstillståndet.  

Förevisa levande djur – t.ex. cirkus och expo

Om du vill förevisa fåglar som lever vilt i EU, svenska vilda däggdjur eller hotade djur ska du anmäla det till Länsstyrelsen minst 4 veckor innan. Det gäller om du tar betalt eller visar djuren yrkesmässigt. Det här gäller utanför djurpark, t.ex. en cirkus med elefanter eller ett reptilexpo med CITES-arter. 

Vilthägn

Du måste ha tillstånd från Länsstyrelsen för att få anlägga och hålla djur av vilda arter i vilthägn.  Läs mer på Länsstyrelsen sida om vilthägn

Sälja och köpa husdjur

För att sälja eller köpa A-listade djur behöver du CITES-intyg från Jordbruksverket. Det kan t.ex. gälla vissa papegojor, reptiler, groddjur, insekter och fiskar. Mer information finns på Jordbruksverkets hemsida.

Krav på verksamhetsutövaren

Till verksamhetstillståndet kopplas en rad krav. Den som fått tillstånd ska föra förteckning över de djur som tillståndet omfattar. I förteckningen ska också noteras antal, art, uppgifter om leverantör och köpare, samt uppgifter om djuret tagits från naturen och hur det gick till. Förteckningen ska finnas tillgänglig vid en eventuell inspektion och redovisas till Länsstyrelsen årligen.

Här kan du ladda ner en förteckningsmall.