Naturreservat - Ansökan om dispens från föreskrifter

Länsstyrelsen får meddela dispens från föreskrifterna inom naturreservat och nationalparker enligt 7 kap 7 § miljöbalken (1998:808) om det finns särskilda skäl. Beslut om dispens får meddelas endast om intrånget i naturvärdet kompenseras i skälig utsträckning i naturreservatet eller i något annat område.

Observera att för tillfället är det mycket långa handläggningstider

Naturreservatets föreskrifter styr

Om dispens från reservatsföreskrifterna krävs beror på föreskrifterna för det aktuella reservatet. Dessa kan variera mellan reservaten beroende på syftet med skyddet. Om det inte behövs dispens från reservatsföreskrifterna kan det krävas en anmälan om samråd enligt 12 kap 6 § miljöbalken om verksamheten eller åtgärden kan komma att väsentligt ändra naturmiljön.

Betala avgift innan ärendet påbörjas

En prövningsavgift måste betalas in, enligt avgiftsförordningen (1998:904), för att dispenser inom naturreservat och nationalparker ska kunna behandlas. Avgift tas ut oavsett om dispens ges eller inte. Information om prövningsavgift meddelas när Länsstyrelsen har tagit emot din ansökan.

Övriga dispenser

Observera att det också kan behövas dispens från t.ex. terrängkörningsförbudet, strandskyddet, Natura 2000 och artskyddsförordningen. De söks i sådana fall samtidigt med dispens från naturreservatets föreskrifter hos Länsstyrelsen. Naturvårdsenheten prövar ärenden i naturreservat oavsett vilken av de uppräknade lagstiftningarna som berörs.

Handläggningstider

Länsstyrelsens handläggning av dispens från föreskrifter i naturreservat är för närvarande minst tolv veckor. Om det krävs kompletteringar för att uppgifter saknas i ansökan eller det behövs besök i fält kan handläggningstiden förlängas. Fältbesök måste ofta göras under barmarkssäsongen. Planerade åtgärder får inte påbörjas innan Länsstyrelsen beslutat i ärendet.

När du ansöker

Du kan fylla i blanketten på skärmen och skicka den till oss med e-post, eller skriva ut den och skicka med vanlig post.