Vindkraft

Vindkraft i Gässlingegrunden

Det finns stor potential för vindkraft i Värmlands län. Under tillståndsprocessen prövas om projektet är förenligt mot miljöbalken.

Riksintresse

Riksintressen är ett statligt planeringsinstrument där staten pekar ut områden för olika ändamål. Ett sådant utpekande handlar i de flesta fall om områden som är särskilt lämpliga för vindkraftsetablering. I Sverige är det Energimyndigheten som har ansvar för utpekande av riksintresse för vindbruk. I det arbetet är Länsstyrelsen en viktig diskussionspart och en mellanhand gentemot kommunerna i länet.    

Planeringsram

Riksdagen har satt ett mål för hur mycket vindkraftsel som ska produceras i Sverige. Även här är Länsstyrelsen en remiss- och diskussionspart.

WebbGIS – Vindbrukskollen

Länsstyrelsen har under ett antal år arbetat med att föra register över de vindkraftsetableringsprojekt som finns i länet. Registret finns som GIS-skikt och visualiseras via webbtjänsten Vindbrukskollen (via Vindlov.se).    

Tillståndsprocesser

När stora vindkraftsparker planeras innebär det även en omfattande process med utredningsarbete som mynnar ut i miljökonsekvensbeskrivning och tillståndsansökan. Beslutsunderlaget måste beskriva att det blåser tillräckligt på platsen och vad konsekvenserna blir för omgivande natur- och kulturmiljö, närboende, påverkan på landskapet och en rad andra frågeställningar.  

Beslutsprocessen i korthet:
För anläggningar som antingen omfattar:

  • Två eller fler verk med totalhöjd högre än 150 meter
  • eller sju eller fler verk med en totalhöjd över 120 meter

krävs tillstånd enligt Miljöbalkens 9 kap. Tillståndet ges av Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation. Miljöprövningsärenden som berör Värmlands län handläggs av Länsstyrelsen Örebro.

Behöver du veta något om tillstånd för vindkraft?

Via webbplatsen Vindlov.se hittar du steg-för-steg-information för alla typer av vindkraftsprojekt, du får koll på prövningsprocessen och dessutom kontakt till rätt handläggare. Där hittar du även kartstödet Vindbrukskollen med Sveriges alla vindkraftverk.