Strandskydd

Bastu invid sjö, mostphotos.se Birgitta Sjöstedt

Strandskydd är en generell bestämmelse som gäller vid alla hav, sjöar och vattendrag. Skyddet omfattar land- och vattenområdet  100 meter från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd. På känsliga platser är strandskyddet utökat upp till 300 meter.

Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv, samt att bevara goda livsmiljöer på land och i vatten för växt- och djurlivet.

Upphävande av strandskydd i detaljplan

Kommunen kan besluta om upphävande av strandskydd inom detaljplaner. Länsstyrelsen deltar i detaljplaneprocessen, och kan, om man misstänker att strandskyddet har upphävts i strid med gällande bestämmelser, pröva och därpå eventuellt upphäva, ett kommunalt beslut om att anta en detaljplan. 

Strandskyddsdispenser

Kommunen beslutar i allmänhet om strandskyddsdispens. Ett beslut om dispens ska skickas till Länsstyrelsen som då har tre veckor på sig att pröva kommunens beslut om dispens innan det vinner laga kraft. De tre veckorna räknas från det datum då beslutet kommit in till Länsstyrelsen. Kommunens beslut kan även överklagas av vissa andra parter. 

Lagrum som reglerar statlig kontroll av strandskyddsdispenser är främst Miljöbalken (19 kap, 3a-3b §) (riksdagen.se).

Strandskyddsdispenser i skyddade områden 

Ansökan om dispens från strandskyddet (blankett)

Ansökan gäller dispenser inom skyddade områden som beslutats av Länsstyrelsen Värmland eller annan statlig myndighet. Har beslutet tagits av en kommun hänvisar vi till den aktuella kommunen för ansökan om dispens.

Om beslutet inte prövas av Länsstyrelsen

Inget besked kommer att lämnas till sökanden eller kommunen.

Den som vill kontrollera om kommunens beslut om dispens vunnit laga kraft kan, drygt en månad efter beslutsdatum, kontakta Länsstyrelsen på telefon 010-224 70 00 , eller via e-post varmland@lansstyrelsen.se.

Om beslutet prövas av Länsstyrelsen

Om beslutet prövas kommer besked att lämnas till sökanden och kommunen. Länsstyrelsen kommer sedan att göra en bedömning om beslutet har skett i enlighet med strandskyddslagstiftningen.

Länsstyrelsen kan fatta beslut att inte upphäva kommunens beslut om dispens, eller att upphäva det. I bägge fallen kommer såväl sökande som kommun att meddelas.

Lär dig mer om strandskydd

Är du privatperson, företagare eller medlem av en ideell organisation och vill lära dig mer om strandskyddet, vilka regler som gäller eller hur du söker dispens för att till exempel bygga i strandnära läge?

Ta del av webbutbildningen Strandskydd som tar 20-30 minuter.

> Webbutbildningen Strandskydd (strandskyddsdelegationen.se)

För tjänstemän inom kommun, länsstyrelse, förvaltning finns en mer mer omfattande utbildning som tar cirka 80 minuter.

> Webbutbildningen Introduktion till strandskyddslagstiftningen (strandskyddsdelegationen.se)

 

 

 Webbutbildningar strandskydd

Strandskydd (allmänheten):
strandskyddsdelegationen.se/
larmer

Introduktion till strandskyddslagstiftningen (förvaltning):
strandskyddsdelegationen.se/
introlag

 

 Strandskydd och friluftsliv

Strandskyddet tillkom 1950 med syftet att bevara allmänhetens friluftsliv. Strandskyddet ska också bevara land- och vattenområden för att de är biologiskt värdefulla.

Tack vare strandskyddet har vi möjlighet att promenera längs stränderna, bada, fiska, åka skridskor och göra strandhugg från en båt.

Strandskyddet skyddar också djur och växter som lever på och i närheten av stränderna samt i vattnet.

GIS och kartor

Våra GIS- och karttjänster