Landskapsvård och kulturmiljöer

Lie lagda på rad

Länsstyrelsen arbetar med landskapsvård för att bevara och synliggöra landskapets värden, och vi ger även information om dessa värden till både närboende och turister.

Om du vill vårda ett värdefullt kulturlandskap som berättar om länets historia kan du få bidrag från Länsstyrelsen för det. Bidragen styrs utifrån de projekt som vi har prioriterat, och insatserna kan både gälla kulturlämningar och växt- och djurlivet.

Kulturmiljöer är allt det som finns omkring oss i form av byggnader, parker, monument, statyer, gravplatser och liknande. Kulturmiljön påverkar de flesta områden när man planerar hur ett samhälle ska byggas.

Det är viktigt att vi tar med oss det bästa i den gamla bebyggelsen när vi bygger nytt. Därför arbetar länsstyrelsen med att se hur framtidens kulturmiljöer kan se ut.

Rådgivning kring kultur- och landskapsvård

Kulturlandskapsvård syftar till att bevara och synliggöra landskapets värden. Genom att synliggöra och bevara de kulturbärande landskapselementen så bidrar man till förståelsen av landskapet.

Detta görs genom att man håller landskapselementen fria från sly och igenväxning. Att hålla stenmurar och odlingsrösen fria från sly och igenväxning är också bra för de djur och växter som är knutna till dessa miljöer. Du som är lantbrukare kan få rådgivning och stöd.

Stöd och bidrag

Inom landsbygdsprogrammet 2014-2020 finns ett antal miljöersättningsstöd som går att söka. Gäller till exempel skötsel och restaurering av betesmark och slåtter, fäbodar (säter).

> Miljöersättningar (jordbruksverket.se)

Du kan även få stöd om du röjer en betesmark eller slåtteräng för att du sedan ska kunna söka miljöersättning för den.

> Engångsröjning av betesmark (jordbruksverket.se)

Länsstyrelsen lämnar även bidrag till föreningar, företag och enskilda personer som vill driva lokala naturvårdsprojekt (LONA). Om du vill ha bidrag till ett LONA-projekt ska du anmäla det till din kommun som sedan lämnar in ansökan till Länsstyrelsen.

>Mer om LONA