Infrastruktur och vägar

Trafikverket ansvarar för byggande, drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Kommunerna ansvarar för resterande vägnät. När nya vägar och järnvägar ska byggas deltar Länsstyrelsen aktivt i planeringen.

Åtgärdsvalstudie

Vägar och järnvägar planeras enligt väglagen och lagen om byggande av järnväg. Innan en officiell planläggning påbörjas görs en åtgärdsvalstudie, där underlag och information analyseras och sammanvägs i syfte att hitta de bästa åtgärderna för att lösa problem eller brister i transportsystemet. Länsstyrelsen deltar i åtgärdsvalstudier för att ge information om allmänna intressen i samband med valet av åtgärder.

Samråd och granskning

Om de åtgärder som planeras handlar om att bygga om eller att bygga en ny väg eller järnväg påbörjas en planläggning som börjar med en samrådsprocess. Först tas ett samrådsunderlag fram som ligger till grund för Länsstyrelsens beslut om projektet kan antas medföra betydande miljöpåverkan eller inte. Om åtgärderna i en samrådshandling kan antas medföra betydande miljöpåverkan ska den kompletteras med alternativa lokaliseringar och en miljökonsekvensbeskrivning. Om Länsstyrelsen beslutar att åtgärderna inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan ska en miljöbeskrivning upprättas. När planen genomgått samråd upprättas en granskningshandling. I granskningsskedet kan Länsstyrelsen yttra sig över planen vid behov.

Fastställelse

När planen genomgått samråd och granskning lämnar beslutar Trafikverket om planen ska fastställas. Ett fastställelsebeslut skickas till Länsstyrelsen som beslutar om ifall fastställelsen ska tillstrykas. Om Trafikverket och länsstyrelsen har olika uppfattning måste frågan om fastställelse av planen överlämnas till regeringen.