Digital agenda för Värmland

Hur kan vi i Värmland använda digital teknik för att utveckla länet och därmed öka länets attraktionskraft för människor och företag?

Länsstyrelsen Värmland har i samråd med Region Värmland, Landstinget i Värmlands län och Drifts- och servicenämnden i Karlstads kommun samt i bred samverkan med andra aktörer i länet tagit fram en regional digital agenda för Värmland.

Agendan antogs formellt av alla parter i december 2014.

Syftet med en regional digital agenda för Värmland är att i bred samverkan arbeta för att ta tillvara de möjligheter som digitaliseringen erbjuder människor och företag.

Det handlar om att inventera redan genomförda åtgärder, kartlägga behov och brister för att få ett helhetsgrepp av den digitala samhällsutvecklingen i Värmland, samt ta fram en handlingsplan för den framtida digitala utvecklingen i Värmland under perioden 2014-2020.

Strategiska områden fram till 2020

De strategiska områden som gemensamt tagits fram för att ingå i handlingsplanen för den regionala digitala agendan för Värmland är:

  1. Tillgång till bredband
  2. Digitalt innanförskap
  3. E-tjänster/E-förvaltning
  4. eHälsa
  5. Näringsliv, entreprenörskap och innovation
  6. Skola och undervisning

Kontaktpersoner för respektive område

Tillgång till bredband

Kontaktperson 1: Sara Johansson, Samhällsplanerare, Region Värmland sara.johansson@regionvarmland.se

Kontaktperson 2: Anneli Alsterlind, Regional utveckling, Länsstyrelsen Värmland anneli.alsterlind@lansstyrelsen.se

Digitalt innanförskap

Kontaktperson 1: Björn Kjerrulf, Bredbandssamordnare, Kristinehamns kommun bjorn.kjerrulf@kristinehamn.se
Kontaktperson 2: Katarina Nordmark, Internationell strateg, Länsstyrelsen Värmland katarina.nordmark@lansstyrelsen.se

e-Tjänster

Kontaktperson 1:
Kontaktperson 2: Anna Hamr, IT-projekledare, Karlstads kommun anna.hamr@karlstad.se

e-Hälsa

Kontaktperson 1: Päivi Laritz, Verksamhetsutvecklare eHälsa, Landstinget Värmland/Region Värmland paivi.laritz@liv.se
Kontaktperson 2: Marie Åkerlind, Utvecklingsledare regional eHälsa, Region Värmland Marie.akerlind@regionvarmland.se

Näringsliv, entreprenörskap och innovation

Kontaktperson 1: Ulf Lidberg, Projektledare, Stiftelsen Compare, Karlstad ulf.lidberg@compare.se
Kontaktperson 2: Margareta Callert, projektledare för ”Det företagsamma Värmland”, Almi företagspartner, Karlstad margareta.callert@almi.se

Skola och undervisning

Kontaktperson 1: Charlotte Olsson IT-strateg, Karlstads kommun charlotte.olsson2@karlstad.se