Digital agenda för Värmland

Hur kan vi i Värmland använda digital teknik för att utveckla länet och därmed öka länets attraktionskraft för människor och företag?

Länsstyrelsen Värmland har i samråd med Region Värmland, Landstinget i Värmlands län och Drifts- och servicenämnden i Karlstads kommun samt i bred samverkan med andra aktörer i länet tagit fram en regional digital agenda för Värmland.

Agendan antogs formellt av alla parter i december 2014.

Syftet med en regional digital agenda för Värmland är att i bred samverkan arbeta för att ta tillvara de möjligheter som digitaliseringen erbjuder människor och företag.

Det handlar om att inventera redan genomförda åtgärder, kartlägga behov och brister för att få ett helhetsgrepp av den digitala samhällsutvecklingen i Värmland, samt ta fram en handlingsplan för den framtida digitala utvecklingen i Värmland under perioden 2014-2020.

Strategiska områden fram till 2020

De strategiska områden som gemensamt tagits fram för att ingå i handlingsplanen för den regionala digitala agendan för Värmland är:

  1. Tillgång till bredband
  2. Digitalt innanförskap
  3. E-tjänster/E-förvaltning
  4. eHälsa
  5. Näringsliv, entreprenörskap och innovation
  6. Skola och undervisning