Utlysning av projektmedel för bredbandsutbyggnad

Länsstyrelsen i Värmlands län utlyser 33,6 miljoner kronor i fyra utlysningar till fyra geografiska områden i länet för bredbandsutbyggnad. Utlysningarna sker inom ramen för landsbygdsprogrammet. Ansökningsperiod för utlysningarna är 14 maj och löper till och med den 29 juni 2018.

​Sista dag för att lämna in en komplett ansökan är 29 juni 2018.

Vem kan söka stödet

Den som söker stödet ska vara en juridisk person, exempelvis kommuner, kommunala bolag och operatörer. En enskild privatperson eller en enskild firma kan inte ansöka om stödet.

Länsstyrelsens rekommendation för dessa utlysningar är att kommuner eller företag ansöker om stödet, och att detta görs i samverkan med eventuella fiberföreningar som finns i det stödbara området. Anledningen till denna rekommendation är att fiberföreningarna då slipper mycket av det praktiska och administrativa arbete som ett bredbandsprojekt annars medför.

Så här mycket kan ett projekt få i stöd

I Värmlands län kan ett projekt få högst 50 % i stöd. 

Vilka områden kan man få stöd för

De geografiska områden som prioriterats i utlysningarna är kommunerna i nedanstående tabell. Man kan endast söka stöd för de områden som är markerade på kartan inom respektive kommun. Se kartor för stödbara områden.

​Utlysning​Avser​Sökbart stödbelopp​Stödbara områden
​EdaEda kommun​10,0 mkr​Karta (2,3 Mb)
Filipstad norra​Filipstads kommun​4,6 mkr​Karta (2,2 Mb)
​GrumsGrums kommun​6,0 mkr​Karta (3,7 Mb)
Hagfors​Hagfors kommun​13,0 mkr​Karta (2,4 Mb)

Förutsättningar för utlysningen

Det finns tre förutsättningar som måste uppfyllas för att en ansökan ska kunna beviljas stöd i utlysningen:

 • En ansökan ska omfatta samtliga stödbara områden i den kommun man ansöker för, se karta stödbara områden.
 • Minst en ERUF-sträcka (Europeiska regionala utvecklingsfonden) ska finnas i berörd kommun.
 • Till ansökan ska bifogas en lista med intresseanmälningar från de hushåll som finns i det geografiska område som ansökan omfattar. Listan ska innehålla belägenhetsadresser = husets adress (ofta postadressen). Dessa uppgifter kan berörd kommun hjälpa till med att ta fram.
 • Enligt Jordbruksverket ska ”underlag som styrker den angivna anslutningsgraden” bifogas ansökan om stöd.

Generella regler för ansökan

Jordbruksverkets regelverk i övrigt gäller för en ansökan om stöd till bredbandsutbyggnad. Dessa regler gäller för alla bredbandsansökningar i Landsbygdsprogrammet, se www.jordbruksverket.se.

Lämna in ansökan

Ansökan ska vara komplett. Du hittar alla villkor, krav, poängsystem med mera via Jordbruksverkets Stöd till bredbandsutbyggnad.

Sista dag för att lämna in en komplett ansökan är 29 juni 2018.

Själva ansökan sker i Jordbruksverkets e-tjänst för företags- och projektstöd. Inloggning sker med e-legitimation.

Nationella urvalskriterier

De tre nationella urvalskriterierna kommer att tillämpas för prioritering av de ansökningar som lämnas in, se stödbara geografiska områden ovan.

 • Hög anslutningsgrad
 • Antal möjliga anslutningar
 • Kunskap, kompetens och genomförandekapacitet

Frågor och svar

Via Frågor och svar lyfter vi upp frågeställningar som kan uppkomma vid ansökan och stöd för bredbandsutbyggnad.

Vad händer med tidigare inlämnade ansökningar?

De kvarvarande bredbandsansökningar som lämnades in i samband med beslutsomgång 1 i Landsbygdsprogrammet (under år 2015) kommer att ligga kvar i avvaktan på tilldelning av ytterligare medel.

Bakgrund

Länsstyrelsen genomför fondsamverkan i arbetet i med bredbandsutbyggnad. Detta innebär att en samordning görs mellan Landsbygdsprogrammet (LBP) och EU programmet Norra Mellansverige (ERUF).

Landsbygdsprogrammet delfinansieras av Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och finansierar utbyggnad av accessnät.

EU -programmet Norra Mellansverige, delfinansieras av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF), som finansierar utbyggnad av ortsammanbindande nät/stamnät.

För att åstadkomma en bra helhet så görs alltså riktade utlysningar med resterande och tillkommande medel i Landsbygdsprogrammet där EU-programmen samordnas.

Länsstyrelsen Värmland har i de aktuella fyra utlysningarna pekat ut de mest glesbefolkade områdena i de kommuner som nu prioriteras. Det är alltså bara dessa områden som är stödbara. Områdena är så kostsamma att bygga ut, att det inte bedöms finnas förutsättningar för en kommersiell utbyggnad där inom en treårsperiod (SJVFS 2016:19, 4 kap. 92 §).

Bestämmelser som är styrande för bredbandsstödet

 • Gruppundantagsförordning, EU 651/2014,
 • Fondgemensam förordning, EU 1303/2013,
 • Förordning (2015:406) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder,
 • Jordbruksverkets föreskrifter om företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar samt stöd för lokalt ledd utveckling (SJVFS 2016:19).