Frågor och svar

Här nedan finner du vanliga frågor och svar om det sökbara stödet och utlysning av projektmedel för bredbandsutbyggnad.

Varför gör Länsstyrelsen en utlysning?

För att Värmland ska uppnå det uppsatta målet om att 100% av hushållen ska ha 100 Mbit/s år 2020 behöver alla möjligheter till en kommersiell utbyggnad uttömmas. Vi ser nu ett ökat intresse från fiberföreningar, privata operatörer och kommunala stadsnät att bygga ut bredband på landsbygden utan stöd. Detta beror till stor del på att de ortssammanbindande näten är beslutade och håller på att byggas.

Genom en utlysning har vi möjligheten att rikta om resterande pengar inom Landsbygdsprogrammet, för att nå de områden som är kommersiellt ointressanta. Då uppnår vi samtidigt en samordning mellan Regionalfonden och Landsbygdsprogrammet.

Vad är en utlysning?

En utlysning innebär att Länsstyrelsen på sin webbplats talar om inom vilket område, till vilken maximal budget och under vilken tidsperiod organisationer, företag, och föreningar kan söka det aktuella stödet.

Hur har ni kommit fram till att det är just de områden ni pekar ut, som har sämst förutsättningar till en kommersiell utbyggnad?

Med hjälp av ett externt analysföretag, data från Lantmäteriet, Skatteverket, Post- och telestyrelsen, Sveriges geologiska undersökning samt Region Värmland har vi med hjälp av ett geografiskt informationssystem gjort en kartläggning av vilka områden där det är allra dyrast att bygga ut bredband. Länsstyrelsen har också haft en dialog med bredbandssamordnarna i respektive kommun.

Hur har ni kommit fram till summorna per kommun i utlysningen?

Utifrån ovanstående kartläggning har vi gjort en fördelning av den resterande budgeten på 65 miljoner kronor.

Vilka villkor gäller för ansökan?

Jordbruksverkets generella villkor för ansökan om bredbandsstöd inom Landsbygdsprogrammet gäller även för denna utlysning. Dessutom kommer Jordbruksverkets nationella urvalskriterier för prioritering av projekt att användas. Se www.jordbruksverket.se

  • ERUF-projekt (Europeiska Regionala Utvecklingsfonden) måste finnas i kommunen.
  • Man måste söka samtliga stödbara områden i kommunen.

Varför måste man söka samtliga stödbara områden i kommunen?

Syftet är att optimera de resterande medlen i Landsbygdsprogrammet till de områden som har sämst förutsättningar för en utbyggnad. Vi har valt detta sätt dels för att försöka åstadkomma en helhetslösning i respektive kommun, dels för att undvika att så kallade vita områden blir kvar i de olika i kommunerna.

Vad händer om jag som sökande inte får in några intresseanmälningar i ett eller flera av de stödbara områdena, faller då min ansökan helt?

Ta kontakt med handläggare på Länsstyrelsen.

Hur ska den godkända intresselistan se ut som ska skickas med ansökan?

Antingen en skriftlig intresseanmälan från ett permanenthushåll med uppgift om vad intresseanmälan avser, vara daterad och ha namnteckning och namnförtydligande eller att hushållet registrerar sitt intresse på en webbplats som tillhandhålls av den som söker stödet.

Utöver detta en sammanställning i Excel-format där alla permanenthushåll som anmält intresse finns förtecknade, inklusive belägenhetsadress. Stickprovskontroller kommer att användas.

Om vi nu är två konkurrenter som tänkt söka i en kommun och vi båda går ut med intresseanmälningar i dessa områden, hur blir det då?

Det är upp till hushållen att avgöra vilken leverantör av bredband man önskar till just sin fastighet.

De nationella urvalskriterierna avgör vem som blir beviljad stöd, dvs. den ansökan med flest anslutningar och högst anslutningsgrad.

Om två ansökningar har lika många poäng. Hur rangordnas ansökningarna?

Enligt den regionala handlingsplanen för landsbygdsprogrammet och hav- och fiskeriprogrammet för 2014-2020 ska ansökningarna med lika poäng inom bredbandsstödet rangordnas enligt följande:

  1. den beräknade anslutningsgraden
  2. den ansökan med flest möjliga anslutningar
  3. efter ankomstdatum

Vilka områden är stödbara?

Se karta för respektive kommun.

Varför får inte min kommun några pengar alls i utlysningen?

Endast kommuner med ortssammanbindande nät finansierat av Regionalfonden är aktuella i denna utlysning. Att det ska finnas ett sådant nät i anslutning till stödområdet är enligt Jordbruksverket ett grundkrav i en utlysning av bredbandsstöd.

Brist på medel är anledningen till att inte varje kommun kan ta del av de resterande medlen.

  • Vi har i denna utlysning inte prioriterat kommuner där mer eller mindre samtliga hushåll i kommunen erbjudits en kommersiell lösning.
  • Vi har prioriterat kommuner som har områden där kostnaderna för utbyggnaden är allra störst.

Kommer det mer pengar till bredbandsutbyggnad?

Regeringen har utlovat ytterligare 1 miljard kronor till detta ändamål. När och hur stor del av detta som tilldelas till Värmland vet vi inte idag.

Kommer det ytterligare en beslutsomgång eller utlysning längre fram?

Det kan vi inte svara på idag. Så fort vi får ny information om ytterligare medel kan vi ta ställning till det.

Vem kan söka stödet?

Den som söker stödet ska vara en juridisk person, d.v.s. organisation, företag, förening, kommun eller annan myndighet.

För att denna utlysning ska få önskvärd effekt föredrar Länsstyrelsen att kommuner och kommersiella bredbandsaktörer ansöker, och att detta görs i samverkan med eventuella fiberföreningar som finns i det stödbara området. Detta för att i mesta möjliga mån minimera det arbete som en ansökan medför för en fiberförening.

Ska ett offentligt samråd göras?

Ja, ett offentligt samråd ska göras. Länsstyrelsen publicerar kartorna på sin webbplats.

> Offentliga samråd med marknaden

Vad händer med ansökningar som skickats in tidigare, men som ännu inte beviljats?

Dessa kommer ligga kvar i avvaktan på eventuella ytterligare pengar.

Varför prioriterar inte Länsstyrelsen områden där ADSL har avvecklats eller där mobiltäckningen är dålig?

Just i denna utlysning har vi prioriterat kommuner som har områden där kostnaderna för utbyggnaden är allra störst. Många av de stödbara områdena i utlysningarna sammanfaller med ADSL-nedläggningar eller har aldrig haft ADSL.

När ska projekten vara avslutade senast?

Alla projekt ska vara avslutade senast 2020-12-31 (detta slutdatum kan eventuellt förlängas senare beroende på vad Jordbruksverket beslutar).

Vad ligger till grund för en fondsamordning mellan de europeiska struktur- och investeringsfonderna?

Partnerskapsöverenskommelsen som beskriver Sveriges prioriteringar inom ramen för Europeiska struktur och investeringsfonderna ligger till grund för en möjlig fondsamordning (se Jordbrukverket.se). 

Partnerskapsöverenskommelsen finns i sin helhet på regeringen.se, information om uppdraget om samverkan för Jordbruksverket och Tillväxtverket med hänvisning till regeringsbeslut finns även via regeringen.se.

Möjligheten för att Länsstyrelsen kan använda sig av en utlysning inom bredbandsstödet finns även inskrivet i den regionala handlingsplanen för landsbygdsprogrammet och hav- och fiskeriprogrammet för 2014-2020.