Stödansökan och utlysningar

Att söka bredbandsstöd är samma sak som att söka projektstöd inom Landsbygdsprogrammet.

Länsstyrelsen Värmland utlyser 65 miljoner kronor i sju utlysningar till sju geografiska områden i länet för bredbandsutbyggnad. Utlysningarna sker inom ramen för Landsbygdsprogrammet.

Ansökningsperiod för utlysningarna är 10 maj – 31 augusti 2017.

> Utlysningar av projektmedel för bredbandsutbyggnad (berörda kommuner, områdeskartor, fördelning av medel, med mera)

> Frågor och svar om utlysningar

Lämna in ansökan

Ansökan ska vara komplett. Du hittar alla villkor, krav, poängsystem med mera via Jordbruksverkets Stöd till bredbandsutbyggnad.

Sista dag för att lämna in en komplett ansökan är 31 augusti 2017.

Själva ansökan sker i Jordbruksverkets e-tjänst för företags- och projektstöd. Inloggning sker med e-legitimation.

Vem kan söka stödet

Alla typer av föreningar, organisationer, företag, kommuner och andra myndigheter kan söka stödet. Kravet är att projektet ska vara till nytta för fler.

Vad kan ni få stöd för?

De kostnader som är stödberättigade är de för det passiva nätet, såsom grävning, schaktning, kanalisation och fiber. Det är också stödbart att göra en Lantmäteriförrättning för att säkra marktillgången, en så kallad ledningsrätt. I vissa fall är också kostnader för radiolänk stödbart.

Tänk på att retroaktiva kostnader inte är stödberättigade. Vänta med att få några kostnader för ert bredbandsprojekt innan ni skickat in ansökan.

Hur stort är stödet?

I Värmlands län är stödet 50 % av stödberättigande kostnader.

Regler och villkor för stödet

Jordbruksverket anger villkor och regler för att få stöd till att utveckla bredband.

> Villkor för bredbandsstödet (Jordbruksverket.se)

Viktigt innan ni gräver för bredband

Innan ni börjar gräva är det viktigt att ni tar kontakt med Länsstyrelsen för samråd då det kan vara eventuella natur- eller kulturvärden längs er tänkta sträckning. Det kan också behövas tillstånd från exempelvis Trafikverket, anmälan av vattenverksamhet och det behövs markavtal med de som äger marken där ni gräver.

Att ni har alla samråd, anmälningar och tillstånd som krävs för projektet är ett villkor för att få stöd.

Tänk på att samråden tar upp till 8 veckor att få klart, efter att alla handlingar som behövs skickats in.

> Samråd, avtal med mera innan ni gräver

> Se även Offentliga samråd med marknaden

Kartunderlag

Med anmälan ska en karta bifogas som visar sträckningen där ni tänker gräva, schakta eller plöja. Det går att använda karttjänsten WebbGIS för att ta fram denna karta. Det är ett lättillgängligt sätt att få mycket geografisk information kring bland annat natur- och kulturmiljön, riksintressen, skyddsobjekt och andra bestämmelser.