Varför det är viktigt med utbyggnad av bredband

Digital kommunikation är det moderna samhällets nya och viktiga infrastruktur. Inte minst i ett län med stora avstånd och gles befolkning är det av största vikt att alla har tillgång till snabbt, välfungerande bredband via fiber.

​Den utbyggnad som sker nu med statligt stöd är landsbygdens chans att få fiber i glesbebyggda områden. Det är därför angeläget att landsbygdsbefolkningen anammar möjligheten att gemensamt svara för utbyggnaden som med bidragshjälp kan ske till en lägre kostnad. Det är inte säkert att denna möjlighet återkommer.

Fiber i marken eller mobil kontakt via etern? Det är en fråga som ofta dyker upp. Svaret är: både och. Hemma behöver vi en stationär lösning med fast och hög kapacitet. När vi åker hemifrån räcker det med en mobil lösning som har begränsad kapacitet. Fibern är en grundinfrastruktur som möjliggör bättre mobilitet i framtiden. Mobilt bredband är alltså ett komplement till fast fiber.

Statens målsättning är att 100 procent av Sveriges befolkning ska ha tillgång till bredband med en överföringskapacitet på minst 100 Mbit/sekund. 100 procent av värmlänningarna ska ha denna möjlighet senast år 2020.

Länsstyrelsen och Region Värmland är de två myndigheter som har varsin roll när det gäller att stötta finansieringen av bredbandbyggnationen i länet. Det sker huvudsakligen via EU-pengar; landsbygdsprogrammet som hanteras av länsstyrelsen och regionalfonden som hanteras av tillväxtverket. Region Värmland bidrar med medfinansiering.

Mer information om att bygga bredband

Att söka bredbandsstöd (Jordbruksverket.se)

> Bredbandsforum - Nationellt forum som främjar samverkan kring bredbandsutbyggnad.

> Byanätsforum - Vägledning och information om utbyggnaden av bredbandsnät på landsbygden