Byggnadsvård

Fönster med spröjs - Oppstuhage atelje

Byggnadsvården är en del i Länsstyrelsens långsiktiga arbete för att bevara länets kulturmiljö. Hos oss kan du ansöka om bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer - byggnadsvårdsbidrag

Värmland är rikt på kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsemiljöer som bäst vårdas, bevaras och görs tillgängliga genom att de används. De ger variation, attraktivitet och ett berikande innehåll till landsbygdens och tätorternas bebyggelsehistoriska utveckling. Väl omhändertagana bebyggelsemiljöer är av stor betydelse för att nå det nationella och regionala miljökvalitetsmålet om en god bebyggd miljö.  

Förtrogenhet med länets byggnadskultur ökar dessutom intresset och den allmänna acceptansen för anspråken på miljöhänsyn och underhållsmetoder anpassade till bebyggelsens särart.  

Länsstyrelsens uppgift är att öka kunskapen om länets byggnadstraditioner och att inspirera till vård, bevarande och ett anpassat bruk av den värdefulla bebyggelsen.   

Husägare, hantverkare och byggföretag ska därför i lämpliga former erbjudas kunskap om hur husen byggdes, om genuina material och om hur man kan komplettera och varsamt underhålla gamla byggnader och miljöer.