Beslut i bombmurklaärende

Länsstyrelsen har fattat beslut i ett ärende där en markägare vill avverka skog med förekomst av bombmurkla.
Bombmurkla är en svamp som, enligt bestämmelser i Artskyddsförordningen, är fridlyst och därmed inte får skadas.

​I ett tidigare ärende har Mark- och miljööverdomstolen - i mål M 9914-15 - återförvisat ärendet till Länsstyrelsen Värmland för förnyad prövning. Under våren har Länsstyrelsen hanterat denna förnyade prövning.

Länsstyrelsen har, på grund av att både Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket avböjt att medge ersättning för områdesskydd, inte kunnat hantera ärendet genom någon skyddsform med ersättning till markägaren. Länsstyrelsen har följt Mark- och Miljööverdomstolens anvisning att pröva om dispens kan ges och i möjligaste mån upprätthålla fridlysningsbestämmelserna utan att rådigheten över marken inskränks i betydande grad.

Länsstyrelsen och markägaren har haft en god dialog i hur och var hänsyn bör och kan tas för att i möjligaste mån upprätthålla fridlysningsbestämmelserna utan att rådigheten över marken inskränks i betydande grad.

Markägaren har angett att ett antal frivilliga åtagande till hänsyn för bombmurklan kommer att göras. Markägaren kommer bland annat att spara en hänsynsyta med skog kring en nyckelbiotop, spara riktigt gamla granar som finns i beståndet och att på några ytor inte markbereda.

Länsstyrelsen har beslutat att medge dispens från fridlysningsbestämmelserna. Villkoret för beslutet är att det genomförs enligt vad som angetts i ärendet.

> Miljömål: M 9914-15