Skydd av vattentäkter och dricksvatten

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel och behöver skyddas för att säkra en långsiktig tillgång på rent och friskt vatten. Länsstyrelsen eller kommunen kan fastställa skyddsområden runt ytvatten- eller grundvattenförekomster som utgör dricksvattentäkter.
Vatten som pumpas ut i en sandbädd för att luftas och renas.

Att säkerställa en god dricksvattenkvalitet är ett viktigt mål för ett uthålligt samhälle. Inrättande av vattenskyddsområden är ett av verktygen för att garantera en hög kvalitet på dricksvattnet.

Reglerat i lag

Genom Miljöbalkens 7 kapitel 21-22 §§ kan Länsstyrelsen eller kommunen fastställa vattenskyddsområden med tillhörande skyddsföreskrifter runt dricksvattentäkter.

Bild på vattenskyddsområdesskylt

Skyddsföreskrifterna begränsar olika verksamheter som riskerar att förorena dricksvattnet på kort eller lång sikt, till exempel täktverksamhet, hantering av kemikalier och spridning av bekämpningsmedel.

Även allmänheten kan ibland beröras av skyddsföreskrifterna genom exempelvis förbud mot motorbåtstrafik på sjöar som är vattentäkter. Du vet om du befinner dig inom vattenskyddsområde på de karakteristiska gula skyltarna.

I Sverige och EU

För att säkerställa en hållbar vattenanvändning har EU fastställt ett ramdirektiv för vatten inom Europa (Skydd och förvaltning av vatten).

Kartverktyg för att hitta vattenområden

Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad Natur (VicNatur) visar vilka områden i Sverige som är skyddade och vilken form skyddet har. I kartverktyget kan du få information om bland annat vattenskyddsområden i Värmlands län.

VISS (VattenInformationsSystem Sverige) är en databas som har utvecklats av vattenmyndigheterna, länsstyrelserna och Havs och vattenmyndigheten. VISS förvaltas idag av Länsstyrelsen i Kalmar. I VISS finns klassningar och kartor över alla Sveriges större sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten. 

Fastställa ett vattenskyddsområde

Genom Allmänna råd för vattenskyddsområde NFS 2003:16 (PDF) och Handbok om vattenskyddsområde får länsstyrelsen eller kommunen stöd när de ska besluta om vattenskyddsområde. De ger också stöd för de som ska utföra det praktiska arbetet, främst huvudmannen för dricksvattenförsörjningen.

Största delen av Naturvårdsverkets havs- och vattenarbete har sedan 2011 gått över till Havs- och vattenmyndigheten (HaV). Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för central tillsyn och vägledning när det gäller frågor om vattenskyddsområden. 

Dispens och tillstånd

Dispens och tillstånd kan sökas för vissa verksamheter inom ett vattenskyddsområde.

> Vattentäkter och dricksvatten - Dispenser och tillstånd